CAREER

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด เป็นผู้แทนนำเข้าสารเคมีเกรดวิเคราะห์ที่ใช้ในห้องแล็บหรือห้องปฏิบัติการ มายาวนานกว่า 30 ปี เราเชื่อว่าบริษัท จะประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มจาก "สมาชิก" ในองค์กรก่อน เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาการสร้างคน และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของ สมาชิกในองค์กรมาเป็นอันดับแรก

เราคือองค์กรของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้ถึงขีดสุด และพร้อมพัฒนาก้าวไปกับเรา หากคุณรักงานที่ท้าทาย ชอบสิ่งแปลกใหม่ และชอบองค์กรที่อยู่กันอย่างพี่น้องและเท่าเทียม เรายังคงเปิดโอกาสรับผู้สมัครในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเข้าร่วมกับทีมงานคุณภาพของเรา

Our Values
ค่านิยมในการทำงานของเราชาว เอเพกซ์ เคมิเคิล
“เรามองหาบุคลากรคุณภาพที่มีค่านิยมเช่นเดียวกับเรา”
Servant’s Heart
หัวใจของผู้ให้
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
 • มุ่งมั่นในการให้บริการมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง
 • เสียสละเพื่อผู้อื่นและส่วนรวมก่อนเสมอ
 • รักการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
Innovator’s Mind
ปัญญาของนักประดิษฐ์
 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์
 • มุ่งมั่นพัฒนาการทำงานของตนและส่วนรวมอยู่เสมอ
 • กล้าที่จะคิดต่าง และ ทำสิ่งใหม่
 • วางแผน ไตร่ตรอง ละเอียดรอบคอบ และหมั่นตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ
Fighter’s Spirit
สปิริตของนักรบ
 • มุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่ง
 • กล้าหาญ
 • เข้มแข็งและอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
 • คิดจริง ทำจริง

ติดต่อสมัครงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจิรา ตั้งวิชิตฤกษ์
ตำแหน่ง : Operations Manager
ช่องทางการส่งเอกสารสมัครงาน
E-Mail : admin@apexchemicals.co.th
ไปรษณีย์ : ส่งเอกสารมาที่บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
5/2 โครงการบิสทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250