Hazardous Substance License Application
ทำไมต้องมีการขอใบอนุญาตนำเข้าสารเคมีอันตราย ?
เนื่องด้วยการนำเข้าสินค้าประเภทที่เป็น เคมีภัณฑ์ หรือ สารเคมี ผู้ประกอบการรวมทั้งผู้ใช้งานควรจะต้องทราบถึงหลักเกณฑ์การนำเข้าหรือการมีไว้ในครอบครองของสารดังกล่าวก่อนว่าสารเคมีประเภท ใดจะต้องมีการขออนุญาตจากทางหน่วยงานราชการก่อน เพื่อป้องกันการเสียค่าปรับ เสียเวลาในการที่ต้องดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอนก่อนจึงจะสามารถนำสินค้าเหล่านั้นออกจากด่าน ศุลกากรได้
จะรู้ได้อย่างไรว่าสารเคมีนั้นๆ ต้องมีการขออนุญาตก่อน?
เบื้องต้นท่านต้องทราบก่อนว่าสารเคมีนั้นจะนำมาใช้ในกิจการหรือธุรกิจประเภทใด และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนที่ดูแลด้านนี้อยู่ เช่น งานเกษตรกรรม จะเกี่ยวข้องกับ กรมวิชาการเกษตรและกรมประมง, สินค้าอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ก็จะเกี่ยวข้องกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือหน่วยงานอื่นๆ อีก เช่น กรมยุทธภัณฑ์กระทรวงกลาโหม เป็นต้น
การตรวจสอบเบื้องต้นว่าสารเคมีนั้นติดควบคุมหรือไม่?
หากท่านไม่ทราบว่าสารเคมีนั้นๆ เป็นสินค้าอันตราย ติดควบคุมเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่ ให้ท่านปฏิบัติเบื้องต้นดังนี้...

เนื่องด้วยการนำเข้าสินค้าประเภทที่เป็น เคมีภัณฑ์ หรือ สารเคมี ผู้ประกอบการรวมทั้งผู้ใช้งานควรจะต้องทราบถึงหลักเกณฑ์การนำเข้าหรือการมีไว้ในครอบครองของสารดังกล่าวก่อนว่าสารเคมีประเภท ใดจะต้องมีการขออนุญาตจากทางหน่วยงานราชการก่อน เพื่อป้องกันการเสียค่าปรับ เสียเวลาในการที่ต้องดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอนก่อนจึงจะสามารถนำสินค้าเหล่านั้นออกจากด่าน ศุลกากรได้

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จึงมีบริการนำเข้าและรับสั่งซื้อสารเคมีต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องมีการขึ้นทะเบียน และมีใบอนุญาตนำเข้ากับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือในกรณีที่สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการที่ท่าน ต้องการใช้ถูกจัดประเภทให้เป็นยุทธภัณฑ์ที่ถูกควบคุมโดยกรมยุทธภัณฑ์ กระทรวงกลาโหม ทางบริษัทฯ ก็มีบริการให้คำปรึกษาและรับยื่นดำเนินการขอใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ให้กับท่านได้เช่นกัน

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสารเคมีที่ต้องขออนุญาตนำเข้าหรือครอบครองกับทางกรมยุทธภัณฑ์ ได้จากเอกสาร ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตาม พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ได้ที่นี่

หมายเหตุ!! ทางบริษัทรับทำใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะแบรนด์สินค้าที่ทางบริษัทฯเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายเท่านั้น (แบรนด์อื่นเราไม่มีบริการรับทำใบอนุญาต)
บริการขอใบอนุญาตนำเข้าสารเคมีอันตราย

ในปัจจุบันสารเคมีอันตรายจะถูกจำแนกประเภทออกเป็นวัตถุอันตรายชนิดต่างๆตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ซึ่งก็จะมีระเบียบในการนำเข้าวัตถุอันตรายแต่ละชนิดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุอันตรายชนิดนั้นมีหน่วยงานราชการใดเป็นผู้รับผิดชอบควบคุม

กลไกการกำกับดูแลวัตถุอันตราย
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
กำกับ / ควบคุม การผลิต การนำเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบตาม พรบ. วัตถุอันตรายฯ
ปัจจุบันมีหน่วยงานผู้รับชอบ 6 หน่วยงาน
โดยแบ่งหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานและวัตถุประสงค์การนำวัตถุอันตรายไปใช้
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
โทร. 02-202-4230
วัตถุอันตรายที่นำไปใช้ในทางอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
โทร. 02-590-7021
วัตถุอันตรายที่นำไปใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
กรมวิชาการเกษตร (กวก.)
โทร. 02-579-0151-8
วัตถุอันตรายที่นำไปใช้การเกษตร
กรมประมง (กปม.)
โทร. 02-562-0601-4
วัตถุอันตรายที่นำไปใช้ในทางการประมง / การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กรมปศุสัตว์ (ปศ.)
โทร. 02-653-4444
วัตถุอันตรายที่นำไปใช้ในทางปศุสัตว์
กระทรวงพลังงาน (พน.)
โทร. 02-223-3344
วัตถุอันตรายที่เป็นก๊าซปิโตรเลียม
give us a call..
Office Time : MON-FRI 8.00 a.m. – 5 p.m.
02-138-3720-3 or 061-823-3761-3