Certificate of Analysis, COA

 

คือ เอกสารรับรองผลค่าวิเคราะห์สารเคมีแล็บ ตามล็อตการผลิตนั้นๆ เทียบกับค่ามาตรฐาน โดยแต่ละแบรนด์ก็จะมีรูปแบบเอกสาร หรือรายละเอียดข้อมูลที่ระบุบนเอกสารที่แตกต่างกันออกไป แต่รายละเอียดหลักที่ส่วนใหญ่ที่ต้องมีระบุเสมอ ได้แก่

 • Product Name  :   ชื่อสารเคมี
 • Product Code   :   รหัสสินค้า
 • CAS No.            :   ชุดตัวเลขอ้างอิงเฉพาะของสารเคมีแต่ละชนิด
 • Lot No.              :   ชุดตัวเลขแสดงล็อตการผลิตในแต่ละครั้ง
 • Mfg Date           :   วันที่ผลิต
 • Exp date           :   วันหมดอายุ
 • Recommended Retest Date    :   วันที่ควรตรวจสอบว่าสารเคมียังมีค่าวิเคราะห์จริงตรงตาม COA หรือไม่
 • Assay                :    ความบริสุทธิ์ของสารเคมี
 • Parameter         :    ตัวแปรอื่นๆ ที่ใช้ทดสอบโดยเทียบกับค่ามาตรฐานของผู้ผลิต
 • Specification    :    ค่ามาตรฐานที่ใช้เทียบกับค่าวิเคราะห์จริงของสารนั้นๆ
 • Test Result       :    ค่าวิเคราะห์จริงที่ได้จากการทดสอบสารนั้นๆ

 

ตัวอย่าง COA ของ Methanol AR/ACS จากแบรนด์ Loba Chemie

 

ตัวอย่าง COA ของ Acetonitrile, HPLC Gradient  จากแบรนด์ Fisher Chemical