9115
Cover Glass
กระจกปิดสไลด์

Category Microscope Slides
Features
  • เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปิดวัตถุบนสไลด์
  • ผลิตจากแก้วสีขาวที่มีความละเอียด ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
  • มีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือสี่เหลี่ยมมุมฉาก บริเวณขอบทั้ง 4 ด้านเรียบ มีหลายขนาดให้เลือก
  • เป็นแบบพร้อมใช้งาน สะอาด บรรจุในกล่องพลาสติกเพื่อป้
Product CodeDescription Pack Size mm Qty Per Packet / Piece Packets / Case
9115S01Square18 x 1810050
9115S02Square22 x 2210050
9115S03Square24 x 2410050
9115R01Rectangular22 x 4010050
9115R02Rectangular22 x 5010050
9115R03Rectangular22 x 6010050