9986
Watch Glasses
กระจกนาฬิกา

Watch glasses, borosil S - line

Category Watch Glasses
Features
  • ทำจากแก้ว Soda lime
  • มีการใช้กระบวนการพิเศษ เพื่อให้พื้นผิวมีความโค้งมน แบน
  • มีความคมชัดสูง ปราศจากฟองอากาศ
  • ทุกชิ้นมีรูปร่างเป็นรัศมีความโค้งเดียวกันเพื่อความสะดวกในการซ้อนกัน
Product CodeDiameter mm Quantity Per Case
99860728050
998607710050
998607912020
998608115020