4380
Boiling Flasks, Round Bottom with Interchangeable Joint
ฟลาสก์ต้ม ก้นกลม แบบมีข้อต่อ

Short Neck

Category Flasks
Features
  • ทำจากแก้ว Borosilicate 3.3 มีความแข็งแรง ทนทาน
  • ผนังขวดมีความหนาและรูปทรงก้นกลมนั้นช่วยทำให้เหมาะต่อการนำไปให้ความร้อน
  • มักใช้ในการละลายหรือกระบวนการสกัดต่างๆ
  • มีบริเวณสำหรับให้ทำเครื่องหมายหรือระบุข้อความขนาดใหญ่
Remark
* Not covered in standard
Product CodeCapacity (ml) Approx Height (mm) Interchangeable Joint Quantity Per Case
4380E32D 4000 45/40 207 x 290 2
4380A09D2514/2341 x 8510
4380A12D 50 14/23 51 x 905
4380A16D10014/2364 x 10520
4380B09D 25* 19/26 41 X 85 10
4380B12D5019/2651 x 905
4380B16D10019/2664 x 10520
4380B29D 1000 24/29 131 X 200 10
4380B30D 2000 29/32 166 X 2404
4380C12D 50* 24 / 29 51 x 105 5
4380C16D 100 24/29 64 x 105 20
4380C21D 25024/29 85 x 14020
4380C24D 500 24/29 105 x 163 10
4380C29D1000 24/29 131 X 2005
4380D12D 50* 29/32 51 x 105 20
4380D16D 100 29/32 64 x 105 20
4380D21D 25029/32 85 X 14020
4380D24D 500 29/32 105 X 163 10
4380E24D 500* 45/40 105 x 163 10
4380D30D 2000* 45/40 166 x240 4
4380E29D 1000* 45/40 131 x 200 5