literature center

เอเพกซ์ เคมิเคิล เป็นผู้นำเข้าแบรนด์ผู้ผลิตสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์สำหรับห้องปฎิบัติการ หลากหลายแบรนด์เพื่อให้บริการสนับสนุนงานวิเคราะห์ของห้องแล็บของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละแบรนด์ผู้ผลิตที่เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายได้จาก Literature Center นี้

หากท่านต้องการเอกสารในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดย Email: info@apexchemicals.co.th