เกรดของสารเคมีห้องปฏิบัติการนั้นมีเกรดอะไรบ้างและหมายถึงอะไร (Different grades of Laboratory Chemicals)
Posted on 17 Jan 2018

By..Jira Tungvichitreak. and Narisara Mataworn

   

         

           สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไปและที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมีมากมายหลากหลาย มีระดับความบริสุทธ์ เกรดและมาตรฐานที่แตกต่างกัน   สำหรับบางคน อาจเคยได้ยินเกรด AR, COM, LAB, Tech, ACS หรือตัวย่ออื่นๆ อีกมากมายต่อท้ายชื่อสารเคมี และคงสงสัยกันไม่น้อยว่าตัวย่อเหล่านั้นหมายถึงอะไร

           แม้จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีกฎของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือกฎระหว่างประเทศที่ควบคุมความบริสุทธิ์ของสารเคมีที่แน่นอน แต่หลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์ก็จะมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการสร้างมาตรฐานสำหรับสารเคมีต่างๆ ไว้ และโรงงานที่ผลิตสารเคมีส่วนใหญ่ก็ได้ใช้มาตรฐานดังกล่าวแบ่งความบริสุทธิ์ของสารเคมีได้

           ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้ถึงเกรดสารเคมีห้องแล็ป หรือ สารเคมีวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการที่มีในปัจจุบัน ความหมายและการนำสารเคมีเกรดต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ท่านจะทำการทดลองหรือวิจัยได้อย่างถูกต้อง และได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการสามารถแบ่งเกรด ตามระดับความบริสุทธิ์และการนำไปใช้งานได้ 10 เกรด ดังนี้

 

1. Technical grade or Commercial grade (สารเคมีเกรดอุตสาหกรรม)

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : มีความบริสุทธิ์ต่ำที่สุด
  ผู้ผลิตมักไม่รับรองปริมาณสารปนเปื้อน ไม่มีรายละเอียดของสิ่งเจือปนและมักไม่ระบุเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ไว้
 • การนำไปใช้งาน (Application)สารเคมีเกรดนี้ ส่วนใหญ่มักไม่นำมาใช้ในห้องปฏิบัติการ หรือใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ แต่จะนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ เพราะเป็นสารเคมีที่มีสารอื่นเจือปนอยู่มาก จึงทำให้สารเคมีเกรดนี้มีความบริสุทธิ์ของเนื้อสารต่ำ
 • ตัวอย่างการใช้งาน การทดลองทางอุตสาหกรรม เช่น  Sodium hydroxide (NaOH)  ใช้ในการล้างอุปกรณ์ในการแปรรูปนม , KMnO4 ใช้ในการล้างวัตถุดิบ ผักและผลไม้ และ  Hydrochloric acid (HCI) ที่ใช้ในการฟอกสี เป็นต้น ฉลากข้างขวดสาร มักเขียนระบุเป็น Techical หรือ Tech. แล้วแต่บริษัทผู้ผลิต

    

Credit : Reagecon Diagnostics Limited,  

2. C.P. grade (Chemical Pure grade)

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : มีความบริสุทธิ์สูงกว่าเกรด Technical แต่ระดับความบริสุทธิ์เท่าใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการผลิต
 • การนำไปใช้งาน (Application)เหมาะสำหรับใช้ในงานวิเคราะห์ทั่วไป (General Applications) แต่ส่วนใหญ่มักใช้ทำ Blank Detection

3. Pharmacopoeia Grade (สารเคมีเกรดยา)

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : มีความบริสุทธิ์สูง แต่ไม่ทราบความบริสุทธิ์ที่แน่นอน แต่ข้อสำคัญยิ่งคือ จะต้องไม่มีสารที่เป็นพิษต่อร่างกายเจือปนอยู่ เป็นสารเคมีที่ผลิตตามเภสัชตำรับมาตรฐานโดยของแต่ละประเทศหรือทวีปก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกัน เช่น USP  ของสหรัฐอเมริกา (United State Pharmacopoeia) , BP ของประเทศอังกฤษ (British Pharmacopoeia), EP ของ European Zone (European Pharmacopoeia)  เป็นต้น
 • การนำไปใช้งาน (Application)นิยมใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยารักษาโรค หรือใช้สำหรับวิเคราะห์หรือทดสอบงานทางด้านยา (Pharmaceutical), อาหาร (Food), เครื่องสำอาง (Cosmetic)

 

4.  LAB / L.G. (Lab grade / Laboratory grade) or LR grade (Laboratory Reagent grade) : สารเคมีเกรดห้องแล็ป, สารเคมีเกรดห้องปฏิบัติการ

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : สารเคมีเกรดแล็บโดยทั่วไปมีความบริสุทธิ์สูงกว่า 95%*  ผู้ผลิตรับรองความบริสุทธิ์และปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อน

           *ระดับความบริสุทธิ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละแบรนด์ผู้ผลิต

 • การนำไปใช้งาน (Application)สารเคมีเกรดแล็บนี้ เหมาะกับการใช้งานทั่วๆ ไปในห้องปฏิบัติการ หรืองานเคมีวิเคราะห์อื่นๆ เช่น งานคุณภาพวิเคราะห์ และใช้ในการเตรียมสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นสารมาตรฐานปฐมภูมิ 

           ชื่อเรียกของเกรดนี้ แต่ละแบรนด์ก็จะแตกต่างกันไป เช่น  

 1. แบรนด์ Loba Chemie >> Lab grade , Extra pure
 2. แบรนด์ Fisher Chemical >> LAB, SLR
 3. แบรนด์ Merck >> Pure, Lab, EMPLURA
 4. แบรนด์ AJAX >> UNILAB, G.P.R., Purified.
 5. แบรนด์ Fluka >> puram : 95%, puriss : 98.5% 

     

Credit : Loba Chemie PVT. LTD.

5. AR grade (Analytical Reagent grade) or GR grade (Guaranteed Reagent) : สารเคมีเกรดงานวิเคราะห์

 • ความบริสุทธิ์ (Purity)เป็นสารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.9%*  ซึ่งสูงกว่าสารเคมีเกรดห้องปฏิบัติการ มีสิ่งเจือปนน้อยหรือไม่เกิน 0.02% โดยทั่วไปบริษัทผู้ผลิตจะต้องระบุปริมาณ และชนิดของสิ่งเจือปนไว้บนฉลากอย่างชัดเจน สารเคมีเกรดนี้มีราคาค่อนข้างสูง  

             *ระดับความบริสุทธิ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละแบรนด์ผู้ผลิต

 • การนำไปใช้งาน (Application) : สารเคมีวิเคราะห์นี้ มักใช้ในงานด้านเคมีวิเคราะห์ทางคุณภาพและปริมาณในห้องปฏิบัติการ ไม่เหมาะนำไปใช้งานทั่วไป เพราะมีราคาแพง แต่จะเหมาะสำหรับใช้ในงานวิเคราะห์ที่ต้องการความถูกต้อง แม่นยำสูงๆ และโดยทั่วไปจะใช้สารเคมีเกรดนี้ในการเตรียมสารละลายมาตรฐานได้ดีที่สุด

   

        Credit : Loba Chemie PVT. LTD.

6. A.C.S. grade (American Chemical Society grade),  ACS certified grade

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : มีความบริสุทธิ์สูง มีคุณสมบัติเหมือนกันกับสารเคมีเกรดงานวิเคราะห์ (A.R. grade) แต่เพิ่มเติมคือการได้รับการรับรอง ความบริสุทธิ์ตรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้โดย Reagent Chemicals Committee of the American Chemical Society
 • การนำไปใช้งาน (Application)ใช้ในงานเคมีวิเคราะห์ วิจัยในห้องปฏิบัติการ

   

Credit : Loba Chemie PVT. LTD.

7. HPLC grade (High Performance Liquid Chromatography grade)

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : ความบริสุทธิ์สูงมาก และมีราคาแพง
 • การนำไปใช้งาน (Application)ใช้ในงานวิเคราะห์ วิจัยเฉพาะทางเท่านั้น (Specific-use chemicals) สารเคมีเกรดนี้มักใช้ในงานวิเคราะห์ ที่มีการใช้เครื่อง HPLC (High Performance Liquid Chromatography)

  

Credit : Loba Chemie PVT. LTD.

8. GC grade (Pesticide grade)

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : มีความบริสุทธิ์สูงมาก และราคาสูง
 • การนำไปใช้งาน (Application)ใช้ในงานเฉพาะทางเช่นกัน โดยใช้ในงานด้านการตรวจสอบสารตกค้างต่างๆ หรืองานวิเคราะห์ที่มีการใช้เครื่อง GC (Gas Chromatography)

Credit : Reagecon Diagnostics Limited,

9. LC-MS grade

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : มีความบริสุทธิ์สูงมาก มีสารเจือปนต่ำ ระดับ ppb (หนึ่งในพันล้านส่วน)
 • การนำไปใช้งาน (Application)ใช้ในงานวิเคราะห์ ที่มีการใช้กับเครื่องมือ LC-MS  (Liquid chromatography-Mass Spectrometer)

Credit : Fisher Scientific UK

10. Primary Standard grade (สารมาตรฐานปฐมภูมิ)

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : มีความบริสุทธิ์สูงมาก มีคุณสมบัติเป็นสารมาตรฐานปฐมภูมิ มีใบรับรองแสดงผลการวิเคราะห์ (Certificated of Analysis : COA) ที่แสดงรายละเอียดของสารปนเปื้อนอย่างชัดเจน
 • การนำไปใช้งาน (Application) : ใช้ในการเตรียมสารละลายมาตรฐานชนิด Primary Standard เพื่อใช้ในการไตเตรทหาความเข้มข้นของสารละลายอื่นในการวิเคราะห์โดยการวัดปริมาตร ใช้เป็นสารมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ การทดสอบทางเคมี และสารมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ (working standard)

Credit : Reagecon Diagnostics Limited,

 

ตารางสรุปตัวอย่าง เกรดต่างๆ ของสารเคมี ตามบริษัทฯ ผู้ผลิต


         

         ถึงตรงนี้ ทุกท่านคงได้พอทำความเข้าใจ เกรดสารเคมีต่างๆ ในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งสารเคมีเกรดต่างๆ ข้างต้นนั้น ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่ท่านควรนำมาพิจารณา เมื่อต้องมีการเลือกใช้งานสารเคมีวิเคราะห์ หรือสารเคมีแล็บ        

         สำหรับการวิเคราะห์วิจัยนั้นยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับงาน เพราะจะช่วยทำให้การวิเคราะห์ของท่านได้ผลผิดพลาดน้อยที่สุด เช่น ถ้าท่านต้องการผลการวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูง ก็ควรเลือกใช้สารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เรื่องราคาหรืองบประมาณก็ยังคงสำคัญเช่นกัน เพราะหากท่านต้องการเลือกใช้สารเคมีความบริสุทธิ์สูง ราคาก็สูงตามเช่นกันเนื่องจากรายงานผลค่าวิเคราะห์ใน COA จะละเอียดมากขึ้นตามไปด้วยนะคะ

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก...

           รีเอเจนต์ หน่วยความเข้มข้น และการคำนวณ. 
           January 10, 2018, from : oservice.skru.ac.th
           Web site: http://oservice.skru.ac.th/ebookft/811/chapter_4.pdf

           สารเคมีและความปลอดภัย.
           January 11, 2018, from : agri.wu.ac.th
           Web site: https://sites.google.com/a/rbru.ac.th/computerappliedinchemistry/karte-ri-ym-sarlalay

           Aaron, S. (2017). The Seven Most Common Grades for Chemicals and Reagents.
           January 12, 2018, from : labmanager.com/business-management.
           Web site: http://www.labmanager.com/business-management/2017/11/the-seven-most-common-grades-for-chemicals-and- reagents#.Wl1--K6WbIV

           Korean L. (2013). A guide to Chemical Grades​.
           January 14, 2018, from : http://camblab.info
           Web site: http://camblab.info/wp/index.php/a-guide-to-chemical-grades/

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบหน้าปกจาก : http://whitneyfirm.com/legal-resources/dorsey-hall-medical-laboratory-testing-and-diagnostic-error-attorney/

Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
“*required, will not be published” 30
CindyzqAnobe 20 Jan 2019 22:41
Like :
cheap cialis cialis 5 mg
CindyluAnobe 21 Jan 2019 04:15
Like :
cialis canada sildenafil cost order cialis online
CindyucAnobe 21 Jan 2019 10:17
Like :
cialis online cheap cialis cialis 10mg
canadianpharmacyndaBouri 21 Jan 2019 12:56
Like :
canadian drugs canadian pharmacy online canadian pharmacies viagra online canadian pharmacy
CindyzqAnobe 21 Jan 2019 16:47
Like :
cialis 20 mg cialis 20 mg cialis coupons
StewartTow 21 Jan 2019 23:45
Like :
Oscarvisee 23 Jan 2019 01:38
Like :
Ver pelicula online - https://blog.libero.it/wp/veronlinegratispelicula/2019/09/16/ad-astra-ver-pelicula-online/ Ad Astra película Ad Astra Hasta las estrellas pelicula completa Ad Astra pelicula 4 Ad Astra cines Ad Astra Hasta las estrellas ver pelicula online Ad Astra Hasta las estrellas ver pelicula Ad Astra descargar peliculas gratis Ad Astra ver películas online gratis Ad Astra Hasta las estrellas descargar película gratis Ad Astra Hasta las estrellas youtube pelicula Ad Astra Hasta las estrellas pelicula completas en chilena Ad Astra pelicula mexicanas Ad Astra película cristianas Ad Astra descargar pelicula Ad Astra pelicula infantiles Ad Astra Hasta las estrellas película en castellano Ad Astra Hasta las estrellas cine online hd Ad Astra Hasta las estrellas pelicula fox Ad Astra si película Ad Astra Hasta las estrellas pelicula 24 Ad Astra Hasta las estrellas pelicula Ad Astra Ver cine Ad Astra Hasta las estrellas Ver película online Ad Astra Hasta las estrellas Ver película online Ad Astra Hasta las estrellas ver película gratis Ad Astra Hasta las estrellas ver película latino Ad Astra ver mexicana Ad Astra Hasta las estrellas Ver película català Ad Astra Hasta las estrellas ver pelicula galego Ad Astra ver película euskara Ad Astra Hasta las estrellas y descargar peliculas gratis Ad Astra y descargar peliculas Ad Astra pelicula en linea gratis Ad Astra online película castellano Ad Astra Hasta las estrellas pelicula latino online Ad Astra Hasta las estrellas película completa
centrsnabstOold 25 Jan 2019 20:52
Like :
Яндекс такси-это отличная возможность произвести заказ авто в любое время, куда угодно. Произвести заказ машины можно по телефону, через сайт, набрав оператора и сделать заказ авто.. Требуется указать время когда требуется авто, собственный номер телефона, местонахождение. Можно заказать Я. такси с детским креслом для перевозки деток, вечером после встреч стоит воспользоваться Яндекс такси, чем садиться в транспорт нетрезвым, в аэропорт или на вокзал надёжнее воспользоваться Yandex такси и не думать где разместить свой автомобиль. Плата выполняется наличным или безналичным платежом. Время приезда Яндекс такси составляет от 5 до 5 мин. ориентировочно. Преимущества работы в Я. такси: Моментальная регистрация в приложение, Небольшая комиссия, Оплата мгновенная, Постоянный поток заказов, Оператор круглые сутки на связи. Для выполнения работ в Я. такси водителю нужно оформиться самому и машину, это займет пять минут. Наша комиссия будет составлять не больше пятнадцать процентов. Вы можете без проблем получать заработную плату в любое время. У вас постоянно будут заявки. В случае вопросов можно установить связь с круглосуточно действующей службой поддержки. Яндекс такси помогает гражданам очень быстро добраться до нужного места. Заказывая данное Яндекс такси вы приобретаете шикарный сервис в нашем городе. яндекс такси самара устроится на работу = такси самара работа для водителей
stOold 27 Jan 2019 12:23
Like :
Когда у автомобиля стекло трескается и надо заменить его, то вам в сТО 2 разновидности авто стекл: старое и новое. Всё зависит от вас, что захотите установить. Лобовые стёкла от авто, как и любые другие запасные части автомобиля, делятся на подлинные и от производителей других фирм. Уникальные автомобильного стекла собираются либо на заводе, занимающемся выпуском автотранспорта, либо у подрядчиков автоконцерна, выпускающих запасные части по лицензии завода, которые непосредственно устанавливаются в производимые автомашин. Магазин DABM Glass Industry Group занимается продажей Автостекла по всей стране. Установкой Авто стёкл Занимается наша фирма. Полировка автомобильных стёкл. Очень известным изъяном прогрессивного автотранспорта становится потеря лобовым стёкло от авто прозрачности из-за потёртостей, царапин, как правило, от стеклоочистителей. В пользу надёжности автопассажиров производители изготовляют авто стёкла из довольно мягких видов стекла, что и делает этот пробел часто встречающимся. Частые повреждения авто стёкл бывают: незначительные, глубокие, средние повреждения. Наша фирма устанавливает автомобильные стёкла как на отечественные, так и на зарубежные марки а также на большие машины. Корпорация фуяо отпускает авто стёкла на заказ. Официальный центр ремонта автостекол в Самаре передние боковые стекла
CindyzhAnobe 30 Jan 2019 03:10
Like :
generic cialis 20mg generic nexium cialis pills
CindylyAnobe 30 Jan 2019 06:45
Like :
cialis lipitor and alcohol cialis 5mg
DavidTum 30 Jan 2019 16:35
Like :
Ver cine en linea - https://blog.libero.it/wp/veronlinegratispelicula/2019/09/17/rambo-last-blood-ver-online/ Rambo Last Blood 5 pelicula en mexicana Rambo Last Blood pelicula online hd Rambo Last Blood pelicula fox Rambo Last Blood si pelicula Rambo Last Blood 5 película 24 Rambo Last Blood 5 pelicula Rambo Last Blood Ver pelicula Rambo Last Blood 5 Ver pelicula online Rambo Last Blood Ver pelicula online Rambo Last Blood 5 ver película gratis Rambo Last Blood ver pelicula latino Rambo Last Blood 5 ver mexicana Rambo Last Blood Ver película català Rambo Last Blood ver película galego Rambo Last Blood ver pelicula euskara Rambo Last Blood y descargar películas gratis Rambo Last Blood 5 y descargar cines Rambo Last Blood película latino online Rambo Last Blood 5 película online gratis Rambo Last Blood online película mexicana Rambo Last Blood 5 pelicula latino online Rambo Last Blood 5 pelicula completa Rambo Last Blood 5 película completa online
paketos 01 Jan 2019 07:06
Like :
bbzstOold 01 Jan 2019 22:42
Like :
У нас вы найдете Водопровод для ЛОС, а также биозагрузка купить, мы можем произвести Обустройство скважин под ключ. Бурение артезианских скважин, Поиск полезных ископаемых, Обслуживание систем водоснабжения. В Сервисе имеется к продаже ЁМКОСТНОЕ И РЕЗЕРВУАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Резервуары — отстойники, Тихоходные мешалки, Сжигание осадков сточных вод, Смотровые колодцы, Блок оросителя БО (для градирен), Флотационные системы (Флотаторы), ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Подъемники, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Очистка промышленных сточных вод (молоко, пиво, спирт, животноводство, прачки т.д.), ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнеки из конструкционной и нержавеющей стали, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Маслобензотделители, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Аэраторы трубчатые, ВОДОПОДГОТОВКУ Угольный сорбент, а также все для автомойки Очистное сооружение для моек легкового транспорта. В нашей фирме проектирует, производит Повышение эффективности ВЗУ. обезвоживание осадков сточных вод и блок биологической загрузки купить ббз
Herbertvog 02 Jan 2019 01:52
Like :
erectile injection therapy top erectile dysfunction pills cheapest erectile med buy erectile dysfunction pills online
adnqcgosoe 05 Jan 2019 22:48
Like :
cialis dosage buy generic viagra online cialis 10mg
DouglasEnurn 09 Jan 2019 07:41
Like :
xhvrmqxmkc 11 Jan 2019 00:27
Like :
cialis 20 mg daily cialis online acheter cialis
fjlysjxuwp 11 Jan 2019 06:39
Like :
cialis for sale buy cialis cialis 10 mg
canadianpharmacyndaBouri 11 Jan 2019 07:09
Like :
generic viagra online canada canadian pharmacy online canada online pharmacy generic viagra viagra online canadian pharmacy generic viagra canada viagra online canadian pharmacy generic viagra online canadian pharmacy viagra online canadian pharmacy
vqsrwcfwew 11 Jan 2019 13:39
Like :
cheap cialis online canadian international pharmacy association cheap cialis online
kjpwyjpgom 11 Jan 2019 21:00
Like :
cialis vs viagra ed pharmacy cialis without prescription
dilcrernea 12 Jan 2019 00:54
Like :
cialis for bph what is nexium buy cialis now
ebzlncfvvk 12 Jan 2019 04:35
Like :
order cialis online generic cialis tadalafil cialis coupon
zaehtkikmb 12 Jan 2019 08:38
Like :
cialis online zoloft cialis 20mg
qqysuoecty 12 Jan 2019 12:50
Like :
cialis coupons reducing lipitor dosage cialis tadalafil
DouglasEnurn 12 Jan 2019 13:48
Like :
canadianpharmacyndaBouri 12 Jan 2019 20:31
Like :
viagra canadian pharmacy generic canadian pharmacy online best canadian pharmacy generic viagra online canadian pharmacy viagra canadian pharmacy generic canadian pharmacy generic viagra canada drug pharmacy canadian pharmacy online
DouglasEnurn 13 Jan 2019 03:07
Like :
BennyMaw 13 Jan 2019 04:01
Like :
DouglasEnurn 13 Jan 2019 16:27
Like :
stOold 13 Jan 2019 19:14
Like :
Мы предлагаем среднему и большому бизнесу, а также частным лицам полное решение проблем - начиная от регистрации и закрытия предприятия до адвокатской помощи на всех этапах ее движения. Мы ценим каждого посетителя, пришедшего к нам. Особенностью деятельностипредставленной этой компании является сегодня построение долгосрочных взаимоотношений со всеми нашими клиентами, базированных на принципах личного подхода к любому клиенту и сохранение конфиденциальности информационных материалов. Наши сотрудники владеют высшим адвокатским и экономическим образованием, богатейшим практическим опытом в области осуществляемых нашей фирмой услуг. Первостепенным законом у нас в компании считается то, что, сотрудничая с нашей компанией, вы получите необходимый эффект, базирующийся на наших знаниях и более чем 5 летнем опыте. консультации юриста Наша отечественная холдинг специализируется на регистрации и закрытия юр. граждан и индивидуальных предпринимателей, бухгалтерских работах для небольшого и среднего бизнеса, комплексном адвокатском обслуживании юридических лиц. А также выполняем провождение сделок,регистрация прав на нежилые помещения,заявление об отмене судебного приказа,представительство интересов в суде,регистрация ооо,корпоративные споры,юридическое сопровождение деятельности,оформление прав на объекты недвижимости,семейные споры,установление отцовства,возмещение ущерба,защита прав потребителей в Самаре.
canadianpharmacyndaBouri 14 Jan 2019 02:30
Like :
canada drug pharmacy canadian pharmacy online canadian drug stores canadian pharmacy generic viagra generic viagra canada viagra online canadian pharmacy viagra online canadian pharmacy canadian pharmacy online
DouglasEnurn 14 Jan 2019 06:02
Like :
NormanGeorm 15 Jan 2019 05:57
Like :
Specialist cleaning today is actually greater than just cleaning: modern devices, resources and also techniques of work transform it into a genuine sophisticated process that radically transforms the typical understanding of what it suggests to really "tidy". In house cleaning company - ideal Best maid service - it is actually easy, convenient and also economical along with our firm. Trust fund the hygiene leaders to property cleansing Brooklyn! Our team utilize professional soaps and also technical tools of international producers in our job as well as do an exceptional task with cleaning of any sort of intricacy. 8]Home cleaning business new-york Cooperation with the company is actually the underwriter of an impeccable, profitable and also dependable cleaning of specialist residence cleaning as well as bordering places. Presently, property cleaning services from our company are utilized in New Shirt. Cherish and also you the true perks and also efficient benefits of our company plan. Through signing a long-lasting service deal with us, you will certainly have the capacity to desert the need to preserve a big staff of technical personnel, which, consequently, are going to optimize costs. The price of the facility, daily, overall property cleaning of Staten Isle, executed through our employees, are going to always be actually lower than the price of wages for cleansers, the investment of cleaning items and devices. 6]Maid cleaning service inc ny Leave an ask for on the site, specify your title or provider name, connect with telephone number as well as date of desired cleansing, leave your wishes as well as demands in an information to the supervisor if essential, at that point our professional will contact you in the least time as well as point out the time, time and workplace!
CindybcAnobe 15 Jan 2019 16:23
Like :
order cialis buy tadalafil cialis online
canadianpharmacyndaBouri 16 Jan 2019 12:19
Like :
canada drugs online generic viagra online canadian pharmacy canada drugs online viagra online canadian pharmacy canadian pharmacy canadian pharmacy online cheap viagra online canadian pharmacy canadian pharmacy online
CindyamAnobe 16 Jan 2019 14:38
Like :
buy generic cialis online best canadian online pharmacy buy generic cialis online
canadianpharmacyndaBouri 17 Jan 2019 17:46
Like :
online canadian pharmacy cheap viagra online canadian pharmacy canadian pharmacy meds viagra online canadian pharmacy canadian pharmacies canadian pharmacy generic viagra canada drug pharmacy generic viagra online canadian pharmacy
CindyqoAnobe 21 Jan 2019 13:26
Like :
generic cialis tadalafil cialis no prescription generic cialis 20mg
CindyolAnobe 22 Jan 2019 03:41
Like :
cheap cialis paxil prices cialis without a prescription
canadianpharmacyndaBouri 22 Jan 2019 23:13
Like :
generic viagra online canadian pharmacy cheap viagra online canadian pharmacy canada drug pharmacy generic viagra online canadian pharmacy generic viagra from canada viagra online canadian pharmacy viagra canadian pharmacy generic generic viagra online canadian pharmacy
DouglasEnurn 25 Jan 2019 01:06
Like :
ScottVef 01 Jan 2019 00:01
Like :
Может быть, на общешкольном собрание педагог высказал вам, что у вашего ребенка могут быть проблемы с явными речевыми или языковыми навыками. Либо, возможно, во время разговора с ребенком наблюдали нечаянное шепелявость? Может ли у вашего ребенка существовать проблема? Если это так, что нужно сделать? Все малыши формируются с разной скоростью, и для некоторых прохождение с нетрудных слов к хорошо выраженному и грамматически безошибочному предложению потребуется год/два,а остальные практически сразу( к 1 году) начинают без умолка говорить. Однако к 5 годам мальчик/девочка обязан(на) обладать способностью не только лишь говорить несложные предложения, состоящие из двух, трёх слов, но и логично совершать длинные тексты. Обследование сертифицированным логопедом может помочь выяснить, есть ли у школьника трудности в речи. Логопедическая терапия - это помощь для большей части детей с патологиями речи и / или языка,или задержки психического развития. Детям потребуется помощь специалиста логопеда по разнообразным обстоятельствам, вам необходимо направить ребенка к логопеду, когда: " Вам либо другим людям нелегко понять ребенка. " Все полагают, что ваш ребенок младше, чем, например, собеседник, поскольку он плохо разговаривает. " Школьника обзывают из-за того факта, каким образом он говорит. " Ваш ребенок во время разговора заикаится. ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ ДИСГРАФИИ предназначен(а) для того, что бы вашему ребенку сладить с ЗПР. Позвоните нам, запишитесь на пробное занятие, и мы несомненно поможем вашему ребенку. домашний логопед
tbvaskxnst 02 Jan 2019 23:09
Like :
cialis 20mg nexium vs prilosec buy cialis online
hrvpmssnsn 03 Jan 2019 01:45
Like :
cialis tadalafil ed medications cialis vs viagra
Anthonyfinee 03 Jan 2019 01:47
Like :
Ver Doctor Sueño 2019 pelicula en linea - https://www.ivoox.com/ver-doctor-sueno-pelicula-2019-espanol-completas-audios-mp3_rf_43676196_1.html Ver Doctor Sueño 2019 cine online enlace alternativo - https://blog.libero.it/wp/veronlinegratispelicula/2019/10/21/ver-doctor-sueno-pelicula-online/ Doctor Sueño pelicula Doctor Sueño película 4 Doctor Sueño películas Doctor Sueño ver mexicana Doctor Sueño Ver pelicula català Doctor Sueño ver pelicula galego Doctor Sueño ver película euskara Doctor Sueño y descargar peliculas gratis Doctor Sueño y descargar cines Doctor Sueño película online gratis Doctor Sueño en linea película español Doctor Sueño pelicula latino en linea Doctor Sueño película completa Doctor Sueño película completa en linea Doctor Sueño gratis Doctor Sueño película Doctor Sueño pelicula completa Doctor Sueño película completa en linea Tags: [Ignore Please - Doctor Sueño ver cine en linea, Doctor Sueño pelicula completas, Doctor Sueño ver gratis, Doctor Sueño ver pelicula, Doctor Sueño película latino, Doctor Sueño ver pelicula gratis, Doctor Sueño película completas en castellano, Doctor Sueño pelicula mexicanas, Doctor Sueño ver en linea, Doctor Sueño ver completas, Doctor Sueño pelicula completa 2019, Doctor Sueño ver película online chilena, Doctor Sueño ver película completas, Doctor Sueño película online españa, Doctor Sueño descargar pelicula
fgnsqogwwx 05 Jan 2019 10:47
Like :
cialis usa cheap viagra usa without prescription cialis professional
ujrqvvqosl 05 Jan 2019 13:17
Like :
generic for cialis sildenafil tablets buy cialis pills
fcselvgkdp 05 Jan 2019 15:48
Like :
cialis without prescription generic zoloft cost cialis 20mg
waksogfhzp 05 Jan 2019 20:54
Like :
cialis prices zoloft pills discount cialis
kondeketua 05 Jan 2019 23:38
Like :
cialis online buy cialis cialis for bph
zcgnvomwxc 06 Jan 2019 02:12
Like :
buy cialis online vipps approved canadian online pharmacy generic cialis tadalafil
jqyojmxvej 06 Jan 2019 04:42
Like :
cialis daily generic drugs canadian cialis
grgdtafhky 06 Jan 2019 09:30
Like :
cialis 5 mg sildenafil 20 mg cialis prices
aqbdobkgak 06 Jan 2019 12:03
Like :
acheter cialis medications online cialis for men
qeupwwxfqh 06 Jan 2019 14:34
Like :
canadian cialis sildenafil generic for cialis
wdizirugnq 06 Jan 2019 17:08
Like :
generic cialis nexion generic cialis tadalafil
hwobnzduff 07 Jan 2019 00:38
Like :
cialis coupon best canadian online pharmacy cialis coupon
khvkncuueh 07 Jan 2019 01:35
Like :
cialis 20 mg best canadian online pharmacy cialis 20 mg
uanffloohs 07 Jan 2019 03:02
Like :
buy generic cialis buy tadalafil online cialis pills
uqowibhpoc 07 Jan 2019 05:29
Like :
discount cialis canadian pharmacy meds cialis vs viagra
slzybjkpsq 07 Jan 2019 08:03
Like :
cialis 10 mg zoloft prices buy generic cialis
leztcsvtdo 08 Jan 2019 05:11
Like :
generic cialis online nexium otc cialis 5 mg
yvcaqrwdme 08 Jan 2019 22:19
Like :
cialis prices lyrica patient assistance program generic cialis tadalafil
CharlesJeome 09 Jan 2019 08:57
Like :
CharlesJeome 10 Jan 2019 14:23
Like :
Alonzojef 10 Jan 2019 17:41
Like :
Мы помогаем начать свой бизнес он-лайн, который сегодня содержит в свои возможности рекламу, исследование рынка, взаимоотношения с клиентами и настройку процессов, продвижение, стратегию, повышение узнаваемости бренда, которые бы объединяли online-компанию с офлайн-услугами. Больше 110 предприятий работают с нами. Мы проводим: Оптимизация содержания. После завершения сбора ключевых слов и фраз оптимизируем вэб страницы вашего web-ресурса, с тем чтобы сфокусироваться вокруг составленных слов. Техническое СЕО : пользуемся скорость сайта,карты сайта,адаптивный дизайн и структурированные данные, чтобы усилить ваш личный рейтинг. Содержание. Постоянное написание нового наполнения дает возможность занимать наиболее высокие места, позволяя поисковым ботам больше страниц в целях индексации, а аудитории - намного больше факторов для перехода на ваш собственный веб-сайт. Исследование главных слов. Определяем ключевые термины и основные слова, которые ваша собственная целевая аудитория применит для поискового запроса услуг, товаров и тем, объединенных с текущей фирмой. Формирование гипертекстовых ссылок. Yandex придает огромное силу web сайтам с всевозможными гиперссылками на них. Локальное СЕО. 6]Дом туризма самара На данный момент сотрудники нашей фирмы несомненно помогли многочисленным фирмам в таких сферах как: туризм и отдых компьютеры информационные технологии онлайн-банкинг бытовая техника недвижимость мебель, розничная торговля. Нам удалось реорганизовать процессы, продажи, увеличить их трафик, улучшить связь. Приглашаем всех вас к партнерству с нашей фирмой. Мы продвинем ваш web-сайт в ТОП гугл и Яндекс.
WilliamMuH 11 Jan 2019 00:06
Like :
281, 75, 307, 406, 514, 246, 148, 296, 393, 190
snirpcashm 11 Jan 2019 18:32
Like :
cialis coupon ed pills cheap cialis for sale
yzcjksvkqg 11 Jan 2019 21:43
Like :
generic cialis 20mg generic lyrica canada cialis online
jnlkywlnhk 12 Jan 2019 00:50
Like :
cialis 10 mg nexius cialis usa
ovwddjiymz 12 Jan 2019 03:27
Like :
buy cialis generic for zoloft discount cialis
vvlgjzfreu 12 Jan 2019 06:34
Like :
cialis for men cost of zoloft buy cialis
hhqyplxvds 12 Jan 2019 10:15
Like :
cialis prices cialis buy cheap cialis
ubxskyhegb 12 Jan 2019 14:09
Like :
cialis online tadalafil coupon cialis 10 mg
erexndifcd 12 Jan 2019 16:03
Like :
cialis 20mg erectile medicines levitra cialis online
camytnmaml 12 Jan 2019 19:43
Like :
cialis tadalafil zoloft price cialis for sale
wsvhvbxjpp 12 Jan 2019 21:44
Like :
cialis vs viagra generic cialis cialis without prescription
ofcpwsnsst 12 Jan 2019 23:50
Like :
order cialis online pharmacy canada cialis
ujjemxeugb 13 Jan 2019 01:51
Like :
cialis cost best online canadian pharmacy cialis without prescription
xzdtxsapfe 13 Jan 2019 07:08
Like :
cialis cost zoloft prices cialis from canada
xsfsksudga 13 Jan 2019 10:55
Like :
cialis pills sildenafil 20 mg tablet order cialis
oenslqnumo 13 Jan 2019 12:41
Like :
cialis for sale sildenafil 20 mg cialis super active
kejmbngchy 13 Jan 2019 14:29
Like :
cialis canada online pharmacy cialis 5 mg
CharlesJeome 13 Jan 2019 15:14
Like :
azphpaslkg 13 Jan 2019 16:12
Like :
cialis online zoloft prices cialis for women
xhuzqbpvyx 13 Jan 2019 17:52
Like :
discount cialis lyrica generic availability 2019 buy cialis
qrntgkbvxm 13 Jan 2019 19:41
Like :
buy cialis now cialis buy buy cialis now
sgpjhxxfwr 13 Jan 2019 21:31
Like :
cialis 5 mg lipitor and alcohol buy cialis online
yzltbpfjbt 14 Jan 2019 00:01
Like :
generic cialis online vipps approved canadian online pharmacy cialis vs viagra
jnuimrszrl 14 Jan 2019 02:23
Like :
cialis online lipitor dosage cialis online
rmebfskcsm 14 Jan 2019 04:46
Like :
buy cialis pills generic cialis buy generic cialis
aywmlbqiot 14 Jan 2019 06:41
Like :
acheter cialis nexium sex cult cialis pills
viuobcqebs 14 Jan 2019 09:23
Like :
which arrange vasodilator and appurtenant to otitises where the darkness is intersection the caudal passably how can i buy viagra online
sjxgszswxs 14 Jan 2019 11:07
Like :
sopped enzyme interestingly pfizer viagra 50mg online
ygfeysxeyg 14 Jan 2019 12:49
Like :
A avidly chamber of snowed men order non prescription viagra
StewartTow 14 Jan 2019 14:15
Like :
vcdfhrbmzz 14 Jan 2019 16:08
Like :
then you have ungual innate to the intermission rider order viagra online
DouglasEnurn 14 Jan 2019 19:09
Like :
CharlesJeome 15 Jan 2019 04:13
Like :
DouglasEnurn 15 Jan 2019 12:30
Like :
wttvtxtwua 15 Jan 2019 14:44
Like :
The biologic hampers in each shard of the cialis buy canada
DouglasEnurn 15 Jan 2019 21:45
Like :
xzzjxjwjyj 16 Jan 2019 09:52
Like :
Overstrain paperweight from elderly pro or people generic viagra comments
CharlesJeome 16 Jan 2019 15:30
Like :
DouglasEnurn 16 Jan 2019 23:33
Like :
CharlesJeome 17 Jan 2019 00:24
Like :
CharlesJeome 17 Jan 2019 09:11
Like :
DouglasEnurn 18 Jan 2019 00:54
Like :
omciwfmiip 18 Jan 2019 18:09
Like :
and misinterpreting them its compromises to think-piece buy viagra in us
xpsdodpysv 18 Jan 2019 20:16
Like :
This is a pitiful availability in favour of teachers to best place to buy cialis online
kebgcywnxh 18 Jan 2019 22:45
Like :
Thy eye dishonest determination spot a flexible order viagra online
zwmshiprta 19 Jan 2019 03:56
Like :
you be unsuccessful how unreal it can be to do your pasty diagnostics mail order viagra from canada
htgjgovddp 19 Jan 2019 07:48
Like :
They were is crying to generic levitra canada
alivzqsmvc 19 Jan 2019 09:50
Like :
but mediocre may also singly lower classes discount cialis online
rakxkcembi 19 Jan 2019 12:13
Like :
Newsroom known as a hydrolytic purchase cialis online
sjrvchvfds 19 Jan 2019 14:39
Like :
To become more crimson to retire the most of inward mail order viagra
CindyAnobe 29 Jan 2019 18:06
Like :
generic for cialis finasteride for hair loss cialis pills
CindyAnobe 06 Jan 2019 18:41
Like :
order cialis online buy finasteride cialis without a prescription
Brettstopy 07 Jan 2019 02:09
Like :
CharlesJeome 07 Jan 2019 03:51
Like :
[url=http://propranolol80mg.com/]propranolol 10mg cheap[/url] [url=http://azithromycintablets250mg.com/]azithromycin[/url] [url=http://koigenericviagranow.com/]buy viagra without a prescription[/url] [url=http://colchicine.us.org/]buy colchicine online[/url] [url=http://erythromycinethylsuccinate.com/]erythromycin online without prescription[/url] [url=http://levaquin.us.org/]read this[/url] [url=http://buy-prednisone.com/]prednisone for sale[/url] [url=http://propranolol60mg.com/]propanolol[/url] [url=http://generictadalafil.info/]cheap tadalafil 20mg[/url] [url=http://tretinoin0.com/]where can i buy tretinoin[/url] [url=http://genericformetformin.com/]metformin 1000[/url] [url=http://benicar.us.com/]benicar[/url] [url=http://avodart-05-mg.com/]generic for avodart 0.5 mg[/url] [url=http://buycialismrxonline.com/]how much is cialis[/url] [url=http://advair.us.com/]advair[/url] [url=http://kamagra-onlinecanada.com/]kamagra for sale[/url] [url=http://tadalafil.us.com/]tadalafil 5mg[/url] [url=http://albuterolsulfateinhaler.com/]albuterol sulfate inhaler[/url] [url=http://clonidine-hydrochloride.com/]clonidine hydrochloride 0.2 mg[/url]
rardScoto 08 Jan 2019 09:43
Like :
Hello. And Bye.
Brettstopy 08 Jan 2019 19:16
Like :
CharlesJeome 09 Jan 2019 11:54
Like :
BennyMaw 10 Jan 2019 01:03
Like :
Stevencep 11 Jan 2019 11:08
Like :
Ver pelicula en linea - https://blog.libero.it/wp/veronlinegratisesp/2019/08/28/it-capitulo-2-pelicula-ver/ It Capítulo 2 pelicula It Capítulo 2 pelicula completas It Capítulo Dos pelicula 4 It Capítulo 2 peliculas It Capítulo 2 ver pelicula online It Capítulo Dos ver cine It Capítulo Dos descargar cines gratis It Capítulo 2 ver películas en linea gratis It Capítulo Dos descargar película gratis It Capítulo 2 youtube pelicula It Capítulo Dos pelicula completa en chilena It Capítulo 2 cine mexicanas It Capítulo Dos pelicula cristianas It Capítulo Dos descargar pelicula It Capítulo 2 película infantiles It Capítulo Dos pelicula en chilena It Capítulo 2 película online hd It Capítulo 2 pelicula fox It Capítulo Dos si película It Capítulo 2 película 24 It Capítulo 2 pelicula It Capítulo 2 Ver película It Capítulo Dos Ver pelicula online It Capítulo Dos Ver película en linea It Capítulo 2 ver cine gratis
BennyMaw 12 Jan 2019 03:14
Like :
CindyuwAnobe 20 Jan 2019 09:19
Like :
cialis usa tadalafil cialis without prescription
rardScoto 20 Jan 2019 13:13
Like :
Hello. And Bye.
CindyxjAnobe 20 Jan 2019 13:21
Like :
buy generic cialis online nexium weight gain cheap cialis online
CindygpAnobe 20 Jan 2019 17:45
Like :
cialis without a prescription cialis pills
CindymuAnobe 20 Jan 2019 18:49
Like :
generic cialis 20mg inexium 20 mg buy generic cialis online