ความหมายและความสำคัญของระบบ GHS ต่อผลิตภัณฑ์สารเคมี

 

GHS คืออะไร ??

GHS หรือ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals หรือ GHS หมายถึง ระบบหรือวิธีการสำหรับการจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี (Chemical Hazard Classification) และการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีโดยผ่าน ทางฉลาก (Chemical Hazard Communication) และข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety data sheet, SDS)

ดังนั้น สารเคมีจึงจำเป็นต้องมีฉลาก GHS ไว้เพื่อใช้ในการสื่อสารความเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน การจัดเก็บรวมทั้งการขนส่ง อีกทางหนึ่งด้วยนั่นเอง

Loba Chemie จึงได้พยายามปรับรูปแบบฉลากสินค้าให้มีความชัดเจน เพื่อให้แสดงข้อมูลสินค้าได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้องและทันสมัยมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลด้านสุขภาพและด้านความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดและความหมายของข้อมูลที่ระบุลงบนฉลากสินค้า ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

 

สัญลักษณ์แสดงอันตราย (Hazard Pictogram) ตามระบบสากล GHS

และนอกจากบนฉลาก GHS ที่มีระบุข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญต่างๆ ลงไปแล้ว อีกองค์ประกอบของฉลากที่สำคัญได้แก่ รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี ซึ่งตามระบบ GHS ได้กำหนดไว้ 9 รูปดังแสดงในรายละเอียดและรูปต่อไปนี้

  1. GHS01 : Explosive    - วัตถุระเบิด, สารที่ทำปฏิกิริยาได้ด้วยตนเอง
  2. GHS02 : Flammable  - สารไวไฟ, สารที่ทำปฏิกิริยาได้ด้วยตนเอง, สารที่ลุกติดไฟได้เอง, สารที่เกิดความร้อนได้เอง
  3. GHS03 : Oxidizing     - สารออกซิไดส์, สารเปอร์ออกไซด์
  4. GHS04 : Compressed Gas - ก๊าซบรรจุภายใต้ความดัน
  5. GHS05 : Corrosive    - สารกัดกร่อน, มีพิษต่อดวงตาและผิวหนัง
  6. GHS06 : Toxic            - สารที่มีพิษเฉียบพลัน อันตรายถึงชีวิต
  7. GHS07 : Harmful         - สารที่มีพิษเฉัยบพลัน เป็นอันตราย ทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง มีผลต่อทางเดินหายใจ
  8. GHS08 : Health Hazard        - สารที่เป็นพิษต่อสุขภาพ, สารก่อมะเร็ง, เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
  9. GHS09 : Environmental Hazard   - สารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

 

 

 

What's NEW in Loba Chemie??

Loba Chemie นอกจากจะพัฒนาตัวสินค้าให้มีคุณภาพ, ฉลากสินค้ามีการระบุข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างครบถ้วนแล้ว ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอีกด้วย