Product Highlight

กลุ่มสารเคมีกรด, เบส คุณภาพพรีเมียม สำหรับการใช้ในงานวิเคราะห์ที่หลากหลาย มีให้เลือกใช้ตั้งแต่เกรดมาตรฐาน (Standard grade) ที่ใช้ในงานทั่วไป ไปจนถึงเกรดความบริสุทธิ์สูง (Ultra-pure grade) ที่ใช้ในงานเฉพาะทาง

กลุ่มสารเคมีสำหรับใช้ในการไตเตรท Karl Fischer ในงานวิเคราะห์ปริมาณน้ำ, Pyridine-free : Coulometric Titration, Volumetric Titration, Water Standards, Auxiliaries for Karl Fischer Titration

รีเอเจ้นท์ความบริสุทธิ์สูง สำหรับใช้ในงานเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์ ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ด้าน trace metal และ ultra trace-analysis ในระดับ ppb และ ppt

กลุ่มสารเคมีประเภทเกลืออนินทรีย์ (Inorganic Salts) คุณภาพสูง ที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองในการใช้งานที่หลากหลาย มีเกรดให้เลือกใช้ตั้งแต่เกรดที่ใช้ในงานทั่วไป (ACS) ไปจนถึงเกรดความบริสุทธิ์สูง (Ultra-pure)