Brand Profile
Who are Reagecon?
REAGECON (รีเอเจคอน) แบรนด์ผู้ผลิตสารมาตรฐานสัญชาติไอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1986 ณ เมือง Shannon ประเทศไอร์แลนด์ เป็นแบรนด์ผู้นำตลาดในด้านการจัดจำหน่ายสารทดสอบมาตรฐานทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical standards) ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดยครอบคลุมสินค้าตั้งแต่กลุ่ม Working standards/ Secondary standards (สารมาตรฐานทุติยภูมิ) ไปจนถึง Primary standards (สารมาตรฐานปฐมภูมิ) และ Certified Reference Materials (วัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรองแล้ว) สารมาตรฐานของ Reagecon ครอบคลุมการใช้งานในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Dairy, Soil, Water/Waste water, Wine, Sugar Processing, Pharmaceutical (EP,USP,JP) เป็นต้น
Applications of Physical & Chemical Standards
Physical and Chemical Standards หรือ สารมาตรฐานสำหรับทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพนั้นนิยมใช้ในงานวิเคราะห์หลักๆ 6 ประเภท ได้แก่
 • Calibrate scientific instrumentation in preparation for testing
 • Control the entire process during testing
 • Perform instrument qualification (IQ,OQ,PQ,MQ) prior to testing
 • Assist in method validation
 • Proficiency Testing
 • Analyst Qualifications Sets
INNOVATIVE & CONVENIENT PACKING

REAGECON มีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่คอยสร้างสรรค์เทคนิค พัฒนา ปรับปรุงทั้งขั้นตอนการผลิต การทดสอบและบริการการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ (Products) และบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าประเภท pH Buffer ที่จะมีทั้งแบบ Twin-neck, Capsule, Bag-in-Box และชนิด Single use

Accreditations

อุตสาหกรรมด้านการผลิตสารมาตรฐานในปัจจุบันนี้ มีการขยายตัวและแข่งขันกันสูงมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วยอุตสาหกรรมมีการขยายสายการผลิตออกมากมาย ดังนั้นเพื่อการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเฉพาะนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตการได้รับการรับรองหรือการบริการ ดังนั้น การแข่งขันด้านระบบบริหารงานคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในตัวสินค้า และการจัดการของซัพพลายเออร์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในเวทีของเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น

องค์การมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standard Organization : ISO) เป็นองค์การที่ทำหน้าที่ในการออกมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อจัดระเบียบการค้าสากล อันเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

REAGECON ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ผลิตสารมาตรฐานวัสดุอ้างอิงตามข้อบังคับของ ISO Guide 34 และมีห้องปฏิบัติการสำหรับรับทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ ที่มีความสามารถในการทดสอบตามข้อกำหนดของ ISO 17025 ของ Fundamental metrological techniques ต่างๆในห้วข้อดังต่อไปนี้

 • Calibration of laboratory balances
 • Calibration of temperature controlled enclosures covering the scope of - 196 oC to +1200 oC
 • Calibration of single and multi-channel pipettes
 • The testing of density standards(0.6407-1.0337g 1ml) for use on digital density meters of hydrometer based techniques
การเป็นผู้ผลิตสารมาตรฐาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO Guide 34 และ ISO 17025 นั้นทำให้นักเคมีมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพ ความเที่ยงตรงและแม่นยำของสาร Reference Material ของ Reagecon
ISO 9001:2008
 • Registration number 19.2769
 • Accreditation held since May 1988
 • Certificate of Registration of Quality Management System covering the manufacture and distribution of chemicals, reagents, consumables, apparatus, safety and scientific equipment. The provision of IQ/OQ, equipment maintenance and calibration services. The provision of Vendor Managed Inventory (VMI) services to allow customers to outsource the management and replenishment of their consumables and equipment.
ISO Guide 34
 • ISO Guide 34 (001RM)
 • Accredited since April 2014
 • Accredited Producer of Reference Materials
 • Only company in Ireland with this accreditation
 • Production of materials used for the calibration of scientific instruments and the validation of test methods
 • ISO Guide 34 accreditations demands a set of stringent requirements that ensures all aspects of the production of reference materials are carried out with measureable and traceable quality
 • The Guide’s comprehensive requirements includes production planning, raw material selection and characterization, assignment of certified values, uncertainty, traceability, homogeneity and stability, as well as packaging, documentation, supply chain and logistics.
ISO/IEC 17025 (INAB Ref:264T)
 • Accredited since May 1988 for some products
 • pH Buffers
 • Conductivity
 • Titration
 • Brix 0% - 60%
 • Refractive Index 1.3331 – 1.6581
 • Density 0.65 – 1.03 g/l
 • ICP-OES, ICP-MS
 • Colour and Spectrophotometry
 • Melting point
 • Viscosity
 • Density 1.03 g/l – 3.1 g/l
 • IC standards
ISO/IEC 17025 (INAB Ref:264T)
 • Accredited since July 2010
 • Balance, Volumetric and Temperature Calibration Laboratory
LEVELS OF
ISO ACCREDITATION
มาตรฐาน ISO ทั้ง 3 นี้มีความสำคัญอย่างไร ?

ISO 9001, ISO 17025 และ ISO Guide 34 ถือเป็น 3 มาตรฐานระบบการจัดการที่ มีความสำคัญและทรงคุณค่ามากสำหรับผู้ผลิตสารมาตรฐาน ซึ่ง Reagecon นั้นเป็น 1 ในผู้ผลิตสารมาตรฐานในโลกเพียงไม่กี่รายที่สามารถผ่านการรับรองครบทั้ง 3 มาตรฐานสากลนี้ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพ โดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศไอร์แลนด์ Irish National Accreditation Board : INAB

1st Level – ISO 9001:2008
มาตรฐาน ISO9001:2008 เป็นมาตรฐานที่ระบุถึงกระบวนการในการบริหารจัดการคุณภาพ

(Quality Management System : QMS) โดยองค์กรต้องมีการจัดทำเอกสาร อันระบุถึงขั้นตอนกระบวนการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบรวมถึงเอกสารการฝึกอบรม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ ระบบการบริการลูกค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การวิเคราะห์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า กระบวนการบรรจุหีบห่อ การจัดส่งสินค้า และการจัดทำบัญชี

นอกจากนี้ ยังต้องจัดทำระบบเอกสารที่ระบุเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และจัดเตรียมมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้เป็นระบบแบบแผนอีกด้วย

จุดสำคัญ

ISO9001:2008 นั้นเป็นมาตรฐานขั้นแรกที่แต่ละบริษัทควรได้รับการรับรอง และสามารถได้รับการรับรองต่อไปตราบเท่าที่บริษัทนั้นๆ สามารถปฏิบัติตามระบบระเบียบการทำงานของบริษัทที่ได้ตั้งขึ้นไว้อย่างสม่ำเสมอ

2st Level – ISO 17025
ISO 17025 เป็นมาตรฐานว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ

ISO/IEC 17025 ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตั้งแต่การเตรียมตัวอย่าง ความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ จวบจนถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันสถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอนหลักฐานความสอบกลับได้ การสุ่มตัวอย่างและอื่นๆ

การได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ช่วยให้ห้องปฏิบัติการมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยต้นทุนที่ลดลงสร้างความเชื่อถือ พัฒนาประสิทธิภาพ และผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

จุดสำคัญ

ISO9001:2008 นั้นเป็นมาตรฐานขั้นแรกที่แต่ละบริษัทควรได้รับการรับรอง และสามารถได้รับการรับรองต่อไปตราบเท่าที่บริษัทนั้นๆ สามารถปฏิบัติตามระบบระเบียบการทำงานของบริษัทที่ได้ตั้งขึ้นไว้อย่างสม่ำเสมอ

3st Level – ISO guide 34
ISO Guide 34 เป็นมาตรฐานการรับรองที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับผู้ผลิตสารมาตรฐานอ้างอิง (Certified Reference Material Manufacturer) โดยที่
 • ทุกวิธีทดสอบของผู้ผลิตที่ใช้ในการรับรองสารมาตรฐานจะต้องผ่านการตรวจสอบ (Validation) และผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีความถูกต้อง (Accuracy)
 • จะต้องมีการระบุค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) ซึ่งรวมความเป็นไปได้ของทุกแหล่งที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการวัดลงบน Certificate of Analysis และ การออก Certificate of Analysis เองก็ยังต้องเจอกับข้อกำหนดที่มีความเข้มงวดมากขึ้นอีกจากคณะกรรมการรับรอง ISO
จุดสำคัญ

ISO Guide 34 ถือเป็นมาตรฐานการรับรองคุณภาพระดับสูงสุด มีความเข้มงวดสูงสุด ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในสารมาตรฐานของผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองว่ามีความถูกต้องและเที่ยงตรง และเป็นมาตรฐานการรับรองที่ทาง Reagecon มีความภาคภูมิใจสูงสุด