Terms and Conditions of Sale

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูงและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแบรนด์ผู้ผลิตหลากหลายแบรนด์ที่มีมาตรฐานสากลระดับโลกรองรับ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ รวดเร็วและเหมาะสมตรงตามความต้องการและลักษณะงานวิเคราะห์ของท่าน

เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้จะครอบคลุมด้านการซื้อขายสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ จากบริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
การสั่งซื้อสินค้าต่างๆ จะต้องถูกยอมรับภายใต้เงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดขึ้นเท่านั้น

Prices / Charges
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาที่ระบุในแค็ตตาล็อกสินค้า, price list สินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยราคาจัดจำหน่ายจะเป็นราคาปัจจุบัน ซึ่งราคาสินค้าที่ทางบริษัทฯ ระบุลงไปในใบเสนอราคา จะยืนราคาเป็นเวลา 30 วัน นับจากวันที่จัดทำที่ระบุในใบเสนอราคาเท่านั้น
 • ราคาสินค้าแต่ละรายการที่ระบุลงในแค็ตตาล็อกและ price list เป็นราคาสินค้าสุทธิที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%) และค่าขนส่งสินค้า
 • ก่อนยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าต้องทำการตรวจสอบข้อมูลสินค้า สเป็คสินค้า จำนวนและราคาสินค้าในใบเสนอราคาที่ทางบริษัทฯ ส่งให้โดยละเอียด ก่อนทำการยืนยันสั่งซื้อทุกครั้ง บริษัทฯ ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าผิดรายการ สำหรับสินค้าที่สั่งมาจากต่างประเทศหรือสินค้าที่บริษัทฯ รับบริการจัดหามาให้จากผู้จำหน่ายรายอื่น
 • กรณียอดการสั่งซื้อของลูกค้าไม่ถึง 3,000 บาท และลูกค้าไม่สะดวกมารับสินค้าด้วยตนเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ สามารถจัดส่งสินค้าให้ได้ โดยจะมีค่าบริการขนส่งสินค้าเพิ่มเติมต่างหาก ซึ่งค่าบริการดังกล่าวจะพิจารณาจากขนาดสินค้า น้ำหนัก และปริมาณสินค้าตามเกณฑ์ของบริษัทขนส่ง ฝ่ายบริการลูกค้าจะแจ้งอัตราค่าขนส่งให้ทางลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจใช้บริการนี้จากทางบริษัทฯ
Products
 • สารเคมีที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่ายจะมีเอกสารรับรองผลค่าวิเคราะห์ของล็อตการผลิตนั้นเทียบกับค่ามาตรฐาน (Certificate of Analysis) และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ให้กับลูกค้าได้อ้างอิง ตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อมูลตามเอกสารโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบผลจากการใช้งานเองไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 • เมื่อลูกค้าได้รับสารเคมีหรือสินค้าจากบริษัทฯ แล้ว ลูกค้าต้องดำเนินการตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ดูรายละเอียดวันที่ผลิต วันหมดอายุ สเป็คสินค้า เกรดสินค้าตรงตามใบสั่งซื้อ รวมทั้งได้รับเอกสาร COAs ที่ระบุล็อตการผลิต (Lot No./ Batch No.) ตรงกันกับที่ระบุบนฉลากข้างขวดสารเคมี ก่อนลงนามในช่องผู้รับสินค้า หากท่านลงนามในช่องผู้รับสินค้าแล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ถือว่าสินค้าที่ท่านได้รับไปนั้นถูกต้องตามใบกำกับภาษี/ ใบส่งสินค้าทุกประการและสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการชำรุดเสียหาย
 • สารเคมีที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่าย เป็นสารเคมีเกรดวิเคราะห์ ความบริสุทธิ์สูง เหมาะสำหรับงานด้านการวิเคราะห์ วิจัยค้นคว้า งานทดลองในห้องปฏิบัติการที่ต้องการความละเอียดและความแม่นยำสูง แต่ไม่ใช่สารเคมีเกรดอาหาร (Food grade), เกรดเครื่องสำอาง (Cosmetic grade) หรือ ไม่สามารถนำไปใช้เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญทางเภสัชกรรมสำหรับสิ่งมีชีวิตได้ (Active Pharmaceutical Ingredients, API)
 • ทางลูกค้าต้องมีความระมัดระวังในการเลือกซื้อสารเคมีอย่างรอบคอบ เลือกใช้สารเคมีให้ถูกประเภท เหมาะสมและถูกระเบียบตามกฎข้อบังคับของห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรมของท่านในเรื่องมาตรฐานต่างๆ ก่อนทำการยืนยันการสั่งซื้อ หากเกิดความผิดพลาดในการใช้สารเคมีผิดประเภท แล้วมีผลต่อผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนหรือเกิดความเสียหายใดๆเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • ลูกค้าเป็นผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทางด้านสาธารณสุข, ความปลอดภัย และกฎหมายอื่นๆ ในเรื่องการจัดเก็บ ขนย้าย จำหน่าย และการใช้งานผลิตภัณฑ์ บริษัทฯไม่มีส่วนรู้เห็นหรือรับผิดชอบในการกระทำของลูกค้าที่ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯไปแล้ว
return & exchange
การรับคืนและเปลี่ยนสินค้า
 • หากสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง สินค้าไม่ตรงตามใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้า ลูกค้าต้องแจ้งต่อพนักงานส่งสินค้าของทางบริษัทฯ ทันทีขณะตรวจเช็คสินค้าระหว่างการส่งมอบในวันที่ที่ได้รับสินค้า เพื่อให้ทางบริษัทฯ พิจารณาการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ หากลูกค้าลงนามในช่องผู้รับสินค้าแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าสินค้าที่ส่งมอบนั้นถูกต้องตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า และมีสภาพสมบูรณ์ทุกประการ
 • ในกรณีลูกค้าสั่งสินค้าผิด เช่น สินค้าที่สั่งไม่ตรงตามสเป็คที่ต้องการ, จำนวนที่สั่งเกินความต้องการ ฯลฯ และลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือคืนสินค้า ลูกค้าต้องทำการแจ้งความจำนงกลับมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ที่ได้รับสินค้า โดยลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทและค่าส่งสินค้ารายการใหม่ไปให้ลูกค้าเอง
 • บริษัทฯ จะรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติ ยังไม่ได้เปิดใช้งาน และไม่มีร่องรอยชำรุดหรือเสียหาย เฉพาะสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในกรณี ดังต่อไปนี้
 • สินค้าที่ลูกค้าได้รับไปนานเกินกว่า 7 วัน หลังจากวันที่ที่ระบุในใบส่งสินค้า
 • สินค้าที่ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถูกเปิดหรือมีร่องรอยการถูกใช้งานแล้ว
 • สินค้าที่ต้องแช่เย็น
 • สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์มีความชำรุดหรือเสียหาย
 • สินค้าที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้เป็นตัวแทนผู้นำเข้าเอง และบริษัทฯ ไม่สามารถคืนสินค้ากลับไปให้ผู้นำเข้าได้
 • สินค้าที่บริษัทฯ ช่วยบริการให้ลูกค้าในการสั่งทำขึ้นเป็นพิเศษ
 • สินค้าที่หมดอายุแล้ว หรือ มีอายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 1 ปี
 • สินค้าที่แบรนด์ผู้ผลิตยกเลิกการผลิตแล้ว
การรับประกันคุณภาพสินค้า
 • บริษัทฯ รับประกันคุณภาพสินค้าทุกรายการที่บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า หากสินค้าที่ท่านได้รับมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่ระบุไว้ใน Certificate of Analysis (COAs) บริษัทฯ ยินดีรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า Lot ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • สินค้าประเภท เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อื่นๆ ลูกค้ากรุณาตรวจสอบสเป็คสินค้าโดยละเอียด ก่อนทำการยืนยันการสั่งซื้อ หากลูกค้าสั่งสินค้าผิดสเป็คหรือไม่ตรงตามความต้องการหรือลักษณะงานของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ
health, safety and liability
 • ความเสี่ยงในตัวผลิตภัณฑ์ตกเป็นของลูกค้า ณ จุดส่งมอบสินค้า
 • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการขนย้ายสินค้าลงจากรถส่งสินค้าของทางบริษัท
 • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจาก ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ ที่บริษัทฯบริการจัดหาให้เอง