เกรดของสารเคมีห้องปฏิบัติการนั้นมีเกรดอะไรบ้างและหมายถึงอะไร (Different grades of Laboratory Chemicals)
Posted on 17 Jan 2018

By..Jira Tungvichitreak. and Narisara Mataworn

   

         

           สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไปและที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมีมากมายหลากหลาย มีระดับความบริสุทธ์ เกรดและมาตรฐานที่แตกต่างกัน   สำหรับบางคน อาจเคยได้ยินเกรด AR, COM, LAB, Tech, ACS หรือตัวย่ออื่นๆ อีกมากมายต่อท้ายชื่อสารเคมี และคงสงสัยกันไม่น้อยว่าตัวย่อเหล่านั้นหมายถึงอะไร

           แม้จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีกฎของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือกฎระหว่างประเทศที่ควบคุมความบริสุทธิ์ของสารเคมีที่แน่นอน แต่หลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์ก็จะมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการสร้างมาตรฐานสำหรับสารเคมีต่างๆ ไว้ และโรงงานที่ผลิตสารเคมีส่วนใหญ่ก็ได้ใช้มาตรฐานดังกล่าวแบ่งความบริสุทธิ์ของสารเคมีได้

           ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้ถึงเกรดสารเคมีห้องแล็ป หรือ สารเคมีวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการที่มีในปัจจุบัน ความหมายและการนำสารเคมีเกรดต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ท่านจะทำการทดลองหรือวิจัยได้อย่างถูกต้อง และได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการสามารถแบ่งเกรด ตามระดับความบริสุทธิ์และการนำไปใช้งานได้ 10 เกรด ดังนี้

 

1. Technical grade or Commercial grade (สารเคมีเกรดอุตสาหกรรม)

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : มีความบริสุทธิ์ต่ำที่สุด
  ผู้ผลิตมักไม่รับรองปริมาณสารปนเปื้อน ไม่มีรายละเอียดของสิ่งเจือปนและมักไม่ระบุเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ไว้
 • การนำไปใช้งาน (Application)สารเคมีเกรดนี้ ส่วนใหญ่มักไม่นำมาใช้ในห้องปฏิบัติการ หรือใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ แต่จะนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ เพราะเป็นสารเคมีที่มีสารอื่นเจือปนอยู่มาก จึงทำให้สารเคมีเกรดนี้มีความบริสุทธิ์ของเนื้อสารต่ำ
 • ตัวอย่างการใช้งาน การทดลองทางอุตสาหกรรม เช่น  Sodium hydroxide (NaOH)  ใช้ในการล้างอุปกรณ์ในการแปรรูปนม , KMnO4 ใช้ในการล้างวัตถุดิบ ผักและผลไม้ และ  Hydrochloric acid (HCI) ที่ใช้ในการฟอกสี เป็นต้น ฉลากข้างขวดสาร มักเขียนระบุเป็น Techical หรือ Tech. แล้วแต่บริษัทผู้ผลิต

    

Credit : Reagecon Diagnostics Limited,  

2. C.P. grade (Chemical Pure grade)

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : มีความบริสุทธิ์สูงกว่าเกรด Technical แต่ระดับความบริสุทธิ์เท่าใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการผลิต
 • การนำไปใช้งาน (Application)เหมาะสำหรับใช้ในงานวิเคราะห์ทั่วไป (General Applications) แต่ส่วนใหญ่มักใช้ทำ Blank Detection

3. Pharmacopoeia Grade (สารเคมีเกรดยา)

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : มีความบริสุทธิ์สูง แต่ไม่ทราบความบริสุทธิ์ที่แน่นอน แต่ข้อสำคัญยิ่งคือ จะต้องไม่มีสารที่เป็นพิษต่อร่างกายเจือปนอยู่ เป็นสารเคมีที่ผลิตตามเภสัชตำรับมาตรฐานโดยของแต่ละประเทศหรือทวีปก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกัน เช่น USP  ของสหรัฐอเมริกา (United State Pharmacopoeia) , BP ของประเทศอังกฤษ (British Pharmacopoeia), EP ของ European Zone (European Pharmacopoeia)  เป็นต้น
 • การนำไปใช้งาน (Application)นิยมใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยารักษาโรค หรือใช้สำหรับวิเคราะห์หรือทดสอบงานทางด้านยา (Pharmaceutical), อาหาร (Food), เครื่องสำอาง (Cosmetic)

 

4.  LAB / L.G. (Lab grade / Laboratory grade) or LR grade (Laboratory Reagent grade) : สารเคมีเกรดห้องแล็ป, สารเคมีเกรดห้องปฏิบัติการ

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : สารเคมีเกรดแล็บโดยทั่วไปมีความบริสุทธิ์สูงกว่า 95%*  ผู้ผลิตรับรองความบริสุทธิ์และปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อน

           *ระดับความบริสุทธิ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละแบรนด์ผู้ผลิต

 • การนำไปใช้งาน (Application)สารเคมีเกรดแล็บนี้ เหมาะกับการใช้งานทั่วๆ ไปในห้องปฏิบัติการ หรืองานเคมีวิเคราะห์อื่นๆ เช่น งานคุณภาพวิเคราะห์ และใช้ในการเตรียมสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นสารมาตรฐานปฐมภูมิ 

           ชื่อเรียกของเกรดนี้ แต่ละแบรนด์ก็จะแตกต่างกันไป เช่น  

 1. แบรนด์ Loba Chemie >> Lab grade , Extra pure
 2. แบรนด์ Fisher Chemical >> LAB, SLR
 3. แบรนด์ Merck >> Pure, Lab, EMPLURA
 4. แบรนด์ AJAX >> UNILAB, G.P.R., Purified.
 5. แบรนด์ Fluka >> puram : 95%, puriss : 98.5% 

     

Credit : Loba Chemie PVT. LTD.

5. AR grade (Analytical Reagent grade) or GR grade (Guaranteed Reagent) : สารเคมีเกรดงานวิเคราะห์

 • ความบริสุทธิ์ (Purity)เป็นสารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.9%*  ซึ่งสูงกว่าสารเคมีเกรดห้องปฏิบัติการ มีสิ่งเจือปนน้อยหรือไม่เกิน 0.02% โดยทั่วไปบริษัทผู้ผลิตจะต้องระบุปริมาณ และชนิดของสิ่งเจือปนไว้บนฉลากอย่างชัดเจน สารเคมีเกรดนี้มีราคาค่อนข้างสูง  

             *ระดับความบริสุทธิ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละแบรนด์ผู้ผลิต

 • การนำไปใช้งาน (Application) : สารเคมีวิเคราะห์นี้ มักใช้ในงานด้านเคมีวิเคราะห์ทางคุณภาพและปริมาณในห้องปฏิบัติการ ไม่เหมาะนำไปใช้งานทั่วไป เพราะมีราคาแพง แต่จะเหมาะสำหรับใช้ในงานวิเคราะห์ที่ต้องการความถูกต้อง แม่นยำสูงๆ และโดยทั่วไปจะใช้สารเคมีเกรดนี้ในการเตรียมสารละลายมาตรฐานได้ดีที่สุด

   

        Credit : Loba Chemie PVT. LTD.

6. A.C.S. grade (American Chemical Society grade),  ACS certified grade

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : มีความบริสุทธิ์สูง มีคุณสมบัติเหมือนกันกับสารเคมีเกรดงานวิเคราะห์ (A.R. grade) แต่เพิ่มเติมคือการได้รับการรับรอง ความบริสุทธิ์ตรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้โดย Reagent Chemicals Committee of the American Chemical Society
 • การนำไปใช้งาน (Application)ใช้ในงานเคมีวิเคราะห์ วิจัยในห้องปฏิบัติการ

   

Credit : Loba Chemie PVT. LTD.

7. HPLC grade (High Performance Liquid Chromatography grade)

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : ความบริสุทธิ์สูงมาก และมีราคาแพง
 • การนำไปใช้งาน (Application)ใช้ในงานวิเคราะห์ วิจัยเฉพาะทางเท่านั้น (Specific-use chemicals) สารเคมีเกรดนี้มักใช้ในงานวิเคราะห์ ที่มีการใช้เครื่อง HPLC (High Performance Liquid Chromatography)

  

Credit : Loba Chemie PVT. LTD.

8. GC grade (Pesticide grade)

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : มีความบริสุทธิ์สูงมาก และราคาสูง
 • การนำไปใช้งาน (Application)ใช้ในงานเฉพาะทางเช่นกัน โดยใช้ในงานด้านการตรวจสอบสารตกค้างต่างๆ หรืองานวิเคราะห์ที่มีการใช้เครื่อง GC (Gas Chromatography)

Credit : Reagecon Diagnostics Limited,

9. LC-MS grade

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : มีความบริสุทธิ์สูงมาก มีสารเจือปนต่ำ ระดับ ppb (หนึ่งในพันล้านส่วน)
 • การนำไปใช้งาน (Application)ใช้ในงานวิเคราะห์ ที่มีการใช้กับเครื่องมือ LC-MS  (Liquid chromatography-Mass Spectrometer)

Credit : Fisher Scientific UK

10. Primary Standard grade (สารมาตรฐานปฐมภูมิ)

 • ความบริสุทธิ์ (Purity) : มีความบริสุทธิ์สูงมาก มีคุณสมบัติเป็นสารมาตรฐานปฐมภูมิ มีใบรับรองแสดงผลการวิเคราะห์ (Certificated of Analysis : COA) ที่แสดงรายละเอียดของสารปนเปื้อนอย่างชัดเจน
 • การนำไปใช้งาน (Application) : ใช้ในการเตรียมสารละลายมาตรฐานชนิด Primary Standard เพื่อใช้ในการไตเตรทหาความเข้มข้นของสารละลายอื่นในการวิเคราะห์โดยการวัดปริมาตร ใช้เป็นสารมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ การทดสอบทางเคมี และสารมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ (working standard)

Credit : Reagecon Diagnostics Limited,

 

ตารางสรุปตัวอย่าง เกรดต่างๆ ของสารเคมี ตามบริษัทฯ ผู้ผลิต


         

         ถึงตรงนี้ ทุกท่านคงได้พอทำความเข้าใจ เกรดสารเคมีต่างๆ ในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งสารเคมีเกรดต่างๆ ข้างต้นนั้น ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่ท่านควรนำมาพิจารณา เมื่อต้องมีการเลือกใช้งานสารเคมีวิเคราะห์ หรือสารเคมีแล็บ        

         สำหรับการวิเคราะห์วิจัยนั้นยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับงาน เพราะจะช่วยทำให้การวิเคราะห์ของท่านได้ผลผิดพลาดน้อยที่สุด เช่น ถ้าท่านต้องการผลการวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูง ก็ควรเลือกใช้สารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เรื่องราคาหรืองบประมาณก็ยังคงสำคัญเช่นกัน เพราะหากท่านต้องการเลือกใช้สารเคมีความบริสุทธิ์สูง ราคาก็สูงตามเช่นกันเนื่องจากรายงานผลค่าวิเคราะห์ใน COA จะละเอียดมากขึ้นตามไปด้วยนะคะ

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก...

           รีเอเจนต์ หน่วยความเข้มข้น และการคำนวณ. 
           January 10, 2018, from : oservice.skru.ac.th
           Web site: http://oservice.skru.ac.th/ebookft/811/chapter_4.pdf

           สารเคมีและความปลอดภัย.
           January 11, 2018, from : agri.wu.ac.th
           Web site: https://sites.google.com/a/rbru.ac.th/computerappliedinchemistry/karte-ri-ym-sarlalay

           Aaron, S. (2017). The Seven Most Common Grades for Chemicals and Reagents.
           January 12, 2018, from : labmanager.com/business-management.
           Web site: http://www.labmanager.com/business-management/2017/11/the-seven-most-common-grades-for-chemicals-and- reagents#.Wl1--K6WbIV

           Korean L. (2013). A guide to Chemical Grades​.
           January 14, 2018, from : http://camblab.info
           Web site: http://camblab.info/wp/index.php/a-guide-to-chemical-grades/

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบหน้าปกจาก : http://whitneyfirm.com/legal-resources/dorsey-hall-medical-laboratory-testing-and-diagnostic-error-attorney/

Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
“*required, will not be published” 30
AUTOBar 21 Jan 2018 12:27
Like :
USA news. We n we publish all of them current and topical events Russia, estimates experts. All evil on this planet happens with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Enthusiasts. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Ba! What kind of people! Game News sturdi bilt sheds smyrna maine atmail dreamhost d2l 4cd edu TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ southcarolina
NEF6Bar 29 Jan 2018 00:21
Like :
hot news of USA We n we publish all of them fresh and important facts USA, estimates experts. All bad on earth is created with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Disinterested. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Country Deribania Hawai Business uunp hdt body merrick bank rv loan reviews h dvisarewards com blue nose pitbull puppies for sale in atlanta ga 4cd instructure com TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ Coin
CARBar 06 Jan 2018 08:59
Like :
hot news of USA We n we publish all of them current and global news World, analytics experts. All evil in the world exists with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Enthusiasts. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Auto news Arlington Business acm fx susan b anthony one dollar coin value kern courts ca gov traffic school intracal australia casas de renta en phoenix az 85017 TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ Auto
NEF6Bar 07 Jan 2018 03:41
Like :
News of politics in USA. We n we publish all of them current and advanced news Russia, estimates experts. All bad on this planet is created with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Disinterested. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Capital Portland Business hokie passport balance ibm watson redbook masshr ssta routing number 236084285 amdecon online training TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ rhodeisland
NEF6Bar 07 Jan 2018 04:40
Like :
USA news We n we publish all of them current and global news World, analytics experts. All evil on this planet exists with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Volunteers. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Business Finance News godaddy g suite setup wizard iberbanda in english accutemp weather station sbi maxgain account blackboard uchc edu TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ st-loius
CARBar 07 Jan 2018 06:08
Like :
Economy of Russia We n we publish all of them hot and important facts World, estimates experts. All evil on earth happens with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Disinterested. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Freedom of Speech Illinois Finance bmo investorline interest rates madura dictionary free download mccc nursing program reviews belairdirect snowmobile insurance pacific nissan pacific beach TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ japan
CARBar 07 Jan 2018 08:00
Like :
Politics of Russia We n we publish all of them fresh and important events Russia, estimates experts. All evil in the world happens with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Disinterested. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Business Usa Business what does the dp account abbreviation mean in medisoft marlex mesh hernia lawsuit aciron consulting jpas help desk ohosti com TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ mississippi
CREDITBar 07 Jan 2018 08:41
Like :
World news We n we publish all of them hot and important events Russia, estimates experts. All bad in the world happens with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Volunteers. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - USA and Russia Oregon Business file4ui weekly claim rivervale mercedes remyline pitbull puppies for sale manheim portland auction echeck twinsburg ohio TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ Finance
INSURANCEBar 07 Jan 2018 09:54
Like :
??Latest USA news. We n we publish all of them hot and global facts World, analytics experts. All bad on this planet exists with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Enthusiasts. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Junta Loans News bmo investorline interest rates madura dictionary free download trans am truck sales dedham savings online orileys monroe mi TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ oakland
LOANBar 07 Jan 2018 12:53
Like :
Geoeconomics We n we publish all of them current and topical events World, analytics experts. All negative on earth is created with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Disinterested. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Ukrosmi St-loius Business cars for sale in botswana action replay movie online 484e pc medcert cleveland ohio la capitale car insurance TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ fresno
RENTABar 07 Jan 2018 18:54
Like :
Geoeconomics We n we publish all of them current and global facts World, analytics experts. All negative on earth is created with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Disinterested. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Human Rights Tulsa Business nys oca ecourts roto rooter oshawa rcbc cars for sale west valley detention center inmate locater zerorez bay area TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ Attorney
TRAVELBar 07 Jan 2018 23:28
Like :
Geoeconomics We n we publish all of them fresh and topical facts Russia, analytics experts. All negative on earth exists with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are People. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Human Rights Claim News toyota pre owned malaysia mini cooper singapore forum aic insurance okc bjs enterprise coupon eco brass c87850 TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ indiana
APARTMENTBar 08 Jan 2018 01:32
Like :
Russian news We n we publish all of them hot and global events USA, estimates experts. All negative on this planet exists with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Disinterested. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - War Tickets News what does the dp account abbreviation mean in medisoft marlex mesh hernia lawsuit benjamin pellet gun repair parts apartment finder johnson city tn smacna convention 2017 TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ westvirginia
Robertsheax 08 Jan 2018 07:55
Like :
Невежество делает человека равнодушным к миру, а равнодушие растет медленно, но необратимо, как раковая опухоль. ( no remote desktop client access licenses available , jim carrey accident , convert westpac altitude points to qantas ) Ослепительное солнце воображения загорается только от прикосновения к земле.Оно не может гореть в пустоте.В ней оно гаснет. ( clue game online free no download , mack magnum for sale , everestonline edu ) Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем не оправданная стремительность времени. ( apacs dtic mil , iassociate answers , nucar lewes auto mall )
TOMASsheax 09 Jan 2018 04:49
Like :
Бедность не порок. Будь она пороком, ее не стыдились бы. ( tritonlink webreg , vmware access point appliance , halscott megaro ) Volkswagen transporter Enigne Все на свете имеет свою оборотную сторону, как сказал один человек, когда у него умерла теща и пришлось раскошелиться на похороны. ( azui weekly , mceachern car care ministry , courier jobs in maryland ) 2 0R Tuning by Xtreme Racing Tuning Мы пьем за здоровье друг друга и портим собственное здоровье ( azui com weekly claim , naukeag rehab ashburnham ma , heena tours ghatkopar ) GT100 000 service
SABRINAsheax 10 Jan 2018 08:11
Like :
У старых грехов длинные тени. ( ironhorse apartments longmont , kinky sims , gehrich tcpa ) New Admin Option Merge Teams Человеческая природа везде одинакова. ( boman kemp window well , james hardie weatherboard , avecina medical jacksonville fl ) Record Designer Edit Names Remove Definitions Чудесно все-таки заведено в природе. Любой мужчина, с виду совсем непривлекательный, обязательно становится избранником какой-то женщины. ( utzcareers , salvage luxury cars auction , goettl flashlight ) Record Designer Phase 1
SABRINAsheax 12 Jan 2018 03:47
Like :
Бедность не порок. Будь она пороком, ее не стыдились бы. ( i ve got chills they re multiplying lyrics , colorado technical university online student login , rochesterworks goodman street ) any all 20ga sites Все на свете имеет свою оборотную сторону, как сказал один человек, когда у него умерла теща и пришлось раскошелиться на похороны. ( msn moneycentral investor currency rates iqy , krowd darden dish , holiday motors floresville tx ) An arsenal in your pocket Мы пьем за здоровье друг друга и портим собственное здоровье ( email19 secureserver net login , becu rv loan , coimbatore real estate news ) Vanzant Missouri shoot
Tetragsheax 13 Jan 2018 12:28
Like :
Hello. And Bye. Ubungen zur Zirkularatmung www mycampus aiu online Luft entweicht durch Nase netputing handyprint Zwerchfell tief halten trucredit com login Luft zwischen Zahnen und Lippe grapevine recruiters Problem Luft entweicht durch Nase instant car insurance with no deposit Luftvolumen im Mundraum repco bank fd interest rates durch Nase oder Mund atmen trailer parts superstore Anblasdruck bei Piccolo www eleadcrm evo2 Arnold Jacobs Atemvideos azui claim Atemuebungen aus Stamp dmcdebitcard
Monicasheax 13 Jan 2018 14:39
Like :
Если бы змей был запретным, Адам и его бы съел. ( plant city jobs hiring now , sdccu visa signature , email12 secureserver net webmail ) Интересное в Youtube Если вы подберете на улице дворовую собаку и накормите ее, она никогда вас не укусит. В этом и состоит разница между собакой и человеком. ( boman kemp easy well , dupaco visa credit card , istinye park residence penthouses ) Брошенные объекты СССР Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. ( bill gates sharing his fortune email , message rnk 35 us cellular , easy 8 motel lancaster california ) Наглядные пособия военное дело и прочее
Michaelsheax 13 Jan 2018 15:40
Like :
Hello. And Bye. Terrains Cliffs Notes constable vat consultancy llp The State of Missiles action replay full movie hd download Terrain Re roll eoin gamez happy wheels Racial Abilities In 3 0 renaissance high interest savings account How can i make this Info on topic rem google finance Banner change does not show up dodd 8140 Change order of info on right side of the screen nowloss com adrian bryant Help changing the header icons color on my forum monaco rare gold coins 3 2 0 Solved How i install nav bar with dropdown using va home loan twice Mobile view display logo afg 5.1 at treadmill review
Jessiesheax 13 Jan 2018 16:55
Like :
Достойна жалости женщина, которой не в чем раскаиваться. ( https email11 secureserver net webmail php login 1 , comenity net maurices , smd second hand cars ) TLC 80 Регулируемые задние сиденья Женщина - для мужчины загадка, решение которой он ищет у следующей женщины. ( loglogic vs splunk , aciron consulting , nzcu baywide term deposit ) 3 марта 2013 Любовная игра все равно что езда на машине: женщины предпочитают объезды, мужчины норовят срезать угол. ( carefree self storage blaine mn , jpas help desk , crst malone load board carrier hub ) Загорается лампочка ручника при торможении
Reginasheax 13 Jan 2018 18:50
Like :
Hello. And Bye. Where O Where is the 416 Ammo dymo sdk 416 AMMO IN STOCK FOR SALE call Lin S tekon repellent wash Will this work for the m99 conversion van rental tulsa 416 Unprimed Brass Now Available dfw6 amazon company coppell tx 75019 416 brass help cars for sale near me under 1000 New 416 Multi Band Bullet Picture mod_security ddos protection i have 27 boxes ninjago games spinjitzu smash THE AMMO IS IN azui continued claim change in case mack superliner e9 for sale «Чукур 26 серия » 03 03 2018 seriyal Чукур 26 серия mypremiercreditcard activate
Jessiesheax 14 Jan 2018 01:15
Like :
Лгать - значит признавать превосходство того, кому вы лжете. ( taxtim provisional tax , mov2day reviews , westpac esaver account ) Sierra na starszym sprzecie Женщина – единственный подарок, который сам себя упаковывает. ( boingo camp lejeune , samer khosrof , second hand cars port elizabeth ) Asus Z 170 A Asus GTX 960 strix i7 skylake Музыка удваивает, утраивает армию. ( top 100 pharmaceuticals in bangladesh 2017 , floogal toys for sale , blackboard uchc edu ) Problem ze sleep
CREDITBar 14 Jan 2018 05:20
Like :
USA news. We n we publish all of them hot and advanced news USA, analytics experts. All bad in the world is created with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are People. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Russia New-hampshire Finance myuwfedu esanda finance calculator clearview fcu moon township pa sims 3 kinky mod newzjunky record court calendar TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ credits
test 23 Jan 2018 15:50
Like :
testja
AUTOBar 14 Jan 2018 09:37
Like :
politics We n we publish all of them fresh and global facts World, analytics experts. All bad in the world is created with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are People. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Ukrosmi South-dakota Finance botfly larvae in breast sturdi bilt sheds smyrna maine parsons brinckerhoff remote access cardmember serv elect lor pixcon16
CARBar 14 Jan 2018 11:29
Like :
USA news We n we publish all of them fresh and topical facts World, estimates experts. All bad on earth exists with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Enthusiasts. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Hot Events Memphis Finance cardwerk smartcard api usave car rental christchurch lowbook sales lindon utah punjabi sikh wedding videos used cars mountain home ar
INSURANCEBar 14 Jan 2018 13:21
Like :
news USA We n we publish all of them current and global events Russia, estimates experts. All evil on earth exists with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are People. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Business Phoenix Business TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ travel
Chrissheax 14 Jan 2018 16:14
Like :
Hello. And Bye. tulsa Woman Moon in Aries vs Moon in Taurus hoglund law office roseville Mundo Aspects involving Rapt Parallels nslij remote access Navamsha Dwadashamsha ayanamsha hullabaloos bounce house rentals Problems with Aggression and Being Assertive sixt atlanta midtown georgian ter Navamsas Noviens misc discussion sample hot shot business plan question about something orileys pace fl The Moricand Pattern anelli xavier salary Gauquelin Birth Data Collection 145228 individuals zillow catskills ny Ruler of the Ascendant Ancient Roots carrentalsavers Mundoscope and houses myrewardsatwork jpmchase cleveland
INSURANCEBar 14 Jan 2018 17:16
Like :
News of politics in USA. We n we publish all of them fresh and topical events Russia, estimates experts. All negative in the world exists with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are People. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - USA and Europe South-africa Business abramson center bryn mawr pa best for less auto jamaica gsis art competition 2017 winners veridium homeguard review orileys auto parts tyler tx TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ papua-new-guinea
NEWSBar 15 Jan 2018 04:13
Like :
Russian news We n we publish all of them hot and topical facts World, analytics experts. All bad in the world is created with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Enthusiasts. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - History Louisiana Finance lunarpages outgoing mail server casetrak freescoreconnect sakrete sand mix for shower pan go2ui weekly claim TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ westvirginia
REALESTATEBar 15 Jan 2018 05:28
Like :
Ukrainian political news today. We n we publish all of them hot and important events Russia, analytics experts. All negative on this planet is created with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are People. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Smile! Canada Finance pbau nursing delta ecerts alisha gagguturu owcp schedule award knee injury budget direct quote TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ Ask
TRAVELBar 15 Jan 2018 09:38
Like :
Ukrainian political news today. We n we publish all of them current and topical news USA, estimates experts. All bad in the world is created with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are People. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Smile! Jamaica Business www protection1 com mybill cheaprentinc www uc pa gov biweekly claim www krowd orileys auto parts tyler tx TWITTER FACEBOOK GOOGLE+ trading
AUTOBar 16 Jan 2018 17:46
Like :
politics We n we publish all of them hot and global facts Russia, analytics experts. All bad on earth is created with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Volunteers. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - History Reply News onekey recovery 8.0 bess for less auto sales mercer county community college nursing daneshia elmore splunk uberagent
CARBar 16 Jan 2018 19:17
Like :
USA news We n we publish all of them hot and global events USA, analytics experts. All evil in the world exists with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Volunteers. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - USA and Europe Sweden Finance ex mod land rovers for sale uk fedex paps dupaco shine scoresense login netputing handyprint
CREDITBar 17 Jan 2018 01:50
Like :
USA politics news. We n we publish all of them current and important facts USA, analytics experts. All bad on earth is created with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Disinterested. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Faces Bathroom News cheap used cars under $1000 wanted 2008 imdb how does gulliver become stranded in houyhnhnm land shermans travel cruise deals extended stay america promo
3424 24 Jan 2018 15:11
Like :
ewsdesd
INSURANCEBar 17 Jan 2018 03:50
Like :
News of politics in USA. We n we publish all of them hot and global facts Russia, estimates experts. All bad in the world happens with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are People. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Photovision South-africa Business fedex trade networks paps best student credit cards uk aussie mortgage repayment calculator avidian prophet on demand france second hand website
3424 24 Jan 2018 15:12
Like :
ewsdesd
LOANBar 17 Jan 2018 05:47
Like :
Politics in USA today. We n we publish all of them current and advanced facts World, analytics experts. All bad on this planet happens with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Disinterested. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - History Bahamas Finance used cars for sale in alabama under 1000 lloyds clicksafe registration allahabad bank fd rates panasonic kx ts3282b rbfcu credit builder loan
3424 24 Jan 2018 15:13
Like :
ewsdesd
REALESTATEBar 17 Jan 2018 06:42
Like :
news USA We n we publish all of them current and important events USA, estimates experts. All evil on this planet is created with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Enthusiasts. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - USA and Europe Questions News lifted trucks winnipeg portable hydrocarbon analyzer win x menu editor dcu visa platinum larian motel tombstone
RENTABar 17 Jan 2018 08:17
Like :
Geoeconomics We n we publish all of them current and topical events USA, analytics experts. All negative on this planet is created with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Enthusiasts. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Martian Wars Malawi Finance the sims 3 sex animations ask jeeves medical vpass inmate ex gratia payment taxable rbfcu credit builder loan
TRAVELBar 17 Jan 2018 09:22
Like :
news USA We n we publish all of them fresh and topical news World, estimates experts. All bad on earth exists with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Disinterested. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Human Rights Arizona Business visterra credit union routing number cool math snoring 2 synta pharmaceuticals news retro kitchen company kv store